Moja Gdynia

Moja Gdynia

środa, 28 marca 2012

XVIII w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta

28 marca odbyła się XVIII w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 29 uchwał, a wśród nich:


Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok

- Radni uchwalili zmiany w budżecie Miasta na 2012 r.

W ich wyniku wynosi on po stronie:
- dochodów – 1 184 843 215 zł;
- wydatków – 1 332 104 193 zł;
- przychodów – 208 760 978 zł;
- rozchodów – 61 500 000 zł.

Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdynia – Półwysep Helski” czy zwiększeniem wydatków na realizację projektów „Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku” oraz „Budowa ul. Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ul. Przybyszewskiego oraz przebudowa ul. Kalksztajnów w obrębie skrzyżowania z ul. Morską” czy funkcjonowanie i koncepcję wystawy stałej Muzeum Emigracji.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców.

Granice obszaru przebiegają: od wschodu i południa – wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Wielkopolskiej, od zachodu – obejmuje teren parkingu przy ul. Korzennej, dalej biegnie wzdłuż linii kolejowej Gdynia – Kościerzyna.

Dla obszaru objętego planem przewiduje się:
- w zakresie struktury funkcjonalnej – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2;
- w zakresie struktury przestrzennej – ciągi funkcjonalne;
- w zakresie komunikacji – drogę główną (ul. Wielkopolska), drogę zbiorczą (ul. Strzelców),
regionalną trasę rowerową (wzdłuż ul. Wielkopolskiej) i ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe, przystanek kolei metropolitalnej, teren węzła integracyjnego.


Zmiany opłat za korzystanie z środków komunikacji miejskiej

- Radni zmienili uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

Od 1 czerwca 2012 r. ceny biletów jednorazowych jednoprzejazdowych w Gdyni lub w Gdańsku (na liniach G, N1, 101, 171 i 510) lub na przejazd międzygminny na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni wyniosą:
- ważny na linii zwykłej – normalny 3,00 zł (podwyżka o 20 gr), ulgowy 1,50 zł (podwyżka o 10 gr);
- ważny na linii nocnej, pospiesznej, specjalnej i zwykłej – normalny 4,00 zł (podwyżka o 20 gr), ulgowy 2,00 (podwyżka o 10 gr).

Ceny biletów jednorazowych czasowych w Gdyni lub w Gdańsku (na liniach G, N1, 101, 171 i 510) lub na przejazd międzygminny na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni wyniosą:
- ważny 1 godzinę na liniach zwykłych – normalny 3,60 zł (podwyżka  o 20 gr), ulgowy 1,80 zł (podwyżka o 10 gr);
- ważny 1 godzinę na liniach nocnych, pospiesznych, specjalnych i zwykłych – normalny 4,60 zł (podwyżka o 20 gr), ulgowy 2,30 zł (podwyżka o 10 gr);
- ważny 24 godziny na liniach nocnych, pospiesznych, specjalnych i zwykłych – normalny 12 zł (podwyżka o 1 zł), ulgowy 6,00 zł (podwyżka o 50 gr).

Projekt taryfy przygotowano na podstawie uchwały Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 25 stycznia 2012 roku rekomendującej wprowadzenie zmian cen od 1 czerwca 2012 roku we wszystkich gminach będących członkami Związku. Ceny biletów jednorazowych wzrosną na poziomie 5-9%. Jest to konieczne ze względu na większe koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej,  w szczególności wzrost cen paliw (koszty paliwa autobusowego w 2011 r. w stosunku do 2010 r. przeciętnie wzrosły o 21%).

Ceny biletów okresowych nie zmienią się.


Zmiany cen biletów na tramwaj wodny

- Radni zmienili uchwałę w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Ceny biletów na tramwaj wodny na linii Gdynia – Jastarnia i Jastarnia – Gdynia nie zmieniają się. Od 1 czerwca 2012 r. cena biletu normalnego na linii Gdynia – Hel i Hel – Gdynia wynosić będzie 20 zł (podwyżka o 6 zł), ulgowego – 10 zł (podwyżka o 3 zł). Cena biletu za przewóz roweru wyniesie 5 zł (podwyżka o 2 zł). Tramwaj na tej linii pływać będzie od wakacji.

W związku z trudną sytuacją budżetu miasta Hel, uniemożliwiającą dofinansowanie tramwajów wodnych w relacji Gdynia – Hel i Hel – Gdynia, dostosowano ofertę przewozową do wysokości przewidywanych środków finansowych (zawieszenie rejsów do Helu w okresie przedwakacyjnym i alternatywne uruchomienie w tym okresie rejsów z Gdyni do Jastarni).

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni powyższe zmiany pozwolą zachować w wakacyjnej ofercie przewozowej połączenia do Helu. 


Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

- Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Wysokość opłat jednorazowych za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Gdyni:
- pierwsze pół godziny – 1,00 zł (podwyżka o 0,50 zł);
- drugie pół godziny  - 2,00 zł (podwyżka o 0,50 zł);
- każda kolejna pełna godzina – 3,00 zł (podwyżka o 1,00 zł).
Wzrosną także ceny za abonamenty.

Celem Strefy Płatnego Parkowania jest zwiększenie dostępności miejsc parkingowych znajdujących się w centrum miasta oraz ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego. Odkąd strefa funkcjonuje dwukrotnie podwyższano ceny biletów za korzystanie z komunikacji zbiorowej ze względu na wzrost kosztów jej funkcjonowania. Kolejna zmiana zostanie wprowadzona od 1 czerwca 2012 r. Wzrost opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania jest konieczny dla utrzymania prawidłowych relacji cenowych, tak, by wybór miejskich środków transportu był bardziej opłacalny od podróżowania własnymi pojazdami. 

Jednolita stawka 3 zł za każdą godzinę parkowania (z zastrzeżeniem pierwszej pół godziny parkowania w wysokości 1 zł) jest niższa niż dopuszczalne stawki ustawowe i stawia Gdynię w grupie miast w Polsce o najniższych opłatach parkingowych.

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Dotacje na remonty zabytków

- Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.

W budżecie Miasta Gdyni na 2012 r. na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zaplanowano środki w wysokości ponad 1,4 mln zł.

Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym wnioskodawcom:
- willa „Szczęść Boże”, ul. Armii Wojska Polskiego 6;
- Dom Żeglarza Polskiego, ob. Akademia Morska, al. Jana Pawła II 3;
- budynek Sądu Rejonowego, pl. Konstytucji 5;
- willa „Sokola”, ul. Sieroszewskiego 7;
- budynek mieszkalny, dawny dom czynszowy A. i B. Konopków, ul. Słupecka 9;
- dawny Hotel „Bristol”, ul. Starowiejska 1;
- kościół parafialny pw. Św. Mikołaja, ul. Św. Mikołaja 1.

Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach położonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną następującym wnioskodawcom:
- kamienica, ul. 10 Lutego 35-35A;
- kamienica, ul. Świętojańska 44/Armii Krajowej 21;
- kamienica, ul. Świętojańska 56;
- kamienica, ul. Świętojańska 89/I Armii Wojska Polskiego 2;
- kamienica, ul. Świętojańska 105.

Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków następującym wnioskodawcom:
- kamienica, ul. Świętojańska 13A;
- kamienica, ul. Świętojańska 49;
- kamienica, ul. Świętojańska 61;
- kamienica, ul. Świętojańska 93;
- kamienica, ul. Świętojańska 95;
- kamienica, ul. Świętojańska 108;
- budynek mieszkalny, ul. Wójta Radtkego 42.


Dotacje na usunięcie i utylizację azbestu

- Radni podjęli uchwałę w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobi ich rozliczania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które mają tytuł prawny do nieruchomości i dokonały, poprzez złożenie wniosku spełniającego określone w uchwale wymogi, zgłoszenia zamiaru wymiany elewacji, pokryć dachowych lub innych wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych.  


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2012

- Radni uchwalili Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2012.

Program określa sposoby: zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania; odławiania bezdomnych zwierząt;  sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach; poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypiania ślepych miotów; wskazywania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewniania całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Na realizację programu przewidziano środki w wysokości ponad 1 mln zł.

Gmina Miasta Gdyni w drodze konkursu powierzyła Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”.  Umowę zawarto na lata 2012-2016.


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011

- Radni przyjęli raport z realizacji w 2011 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Raport przedstawia informacje o zagrożeniach, dostępie do leczenia i formach profilaktyki adresowanej do różnych grup odbiorców. Program kontynuuje działania gwarantujące systematyczność, doskonalenie form pracy i dostępność do usług. Szeroki zakres aktywności, różnorodność i wielość podejmowanych inicjatyw determinują skuteczność w walce z problemami uzależnień. Za szczególnie istotne uznać należy wszystkie obszary działań adresowanych do dzieci i młodzieży.


Nowe ulice

- Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni.

Ulice na Kaczych Bukach, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, otrzymają nazwy pochodzące gównie od gór i krain geograficznych. Ulice swojego imienia będą mieli: dr n. med. Jadwiga Titz-Kosko – lekarka, która całe swoje życie związała z Gdynią i przebadała społecznie tysiące pacjentów, oraz Stefan Skielnik, który walczył w II Korpusie gen. Andersa, a po wojnie związał się z angielską flotą handlową. W 1958 roku przeniósł się do USA i Zaangażował się w pomoc Polakom na emigracji. W latach 90-tych, po wizycie w Gdyni i rozmowie z ks. prałatem E. Wierzbowskim, zorganizował zbiórkę pieniędzy na krzyż, który dzisiaj zdobi Kamienną Górę.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

- Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.

By dopuścić możliwość wprowadzania psów na plaże w wyznaczonych i dostosowanych do tego celu miejscach, wprowadzono odstępstwo od całkowitego zakazu wprowadzania psów na plaże obowiązującego od 1 maja do 30 września każdego roku. To kolejny element realizowanego od kilku lat przez Miasto programu „Pies w wielkim mieście”. Planowane wydzielenie terenu pod wybieg dla psów jest zgodne z zasadą, że przestrzeń miejska przeznaczona jest dla wszystkich jej użytkowników. 


Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7396_75313.html .


źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz