Moja Gdynia

Moja Gdynia

piątek, 27 kwietnia 2012

Ostatnie wystawki w Gdyni...


Przypominamy, że jutro (28 kwietnia) w pięciu gdyńskich dzielnicach odbędzie się ostatnia z zaplanowanych w tym roku przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

2012

Nazwa firmy obsługującej „wystawki”

„SANIPOR” Sp. z  o.o.

WELUR Polska sp. z o.o.
i Wspólnicy sp.k.

28.04.

Orłowo,
Mały Kack

Wielki Kack,
Karwiny, Dąbrowa

W ramach akcji od mieszkańców nieodpłatnie odbierane będą następujące odpady:
- meble;
- armatura sanitarna;
- sprzęt RTV i AGD;
- pojedyncze sztuki stolarki budowlanej (okna, drzwi itp.);
- inne o dużych gabarytach, w tym: dywany, kartony, skrzynki, opony (pojedyncze sztuki) itp.

Mieszkańcy proszeni są o wystawianie odpadów w dniu zbiórki do godziny 12.00. Należy je pozostawić przy pergoli śmietnikowej, przed własną posesją lub na chodniku przy krawężniku w miejscu widocznym, nieutrudniającym ruchu drogowego.

Wystawianie odpadów, które nie są objęte „wystawką”, będzie traktowane jako zaśmiecanie miasta, co podlega karze.

Wszelkie pytania związane z organizacją i przebiegiem „wystawek” należy kierować do: KZG „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-601 Gdynia, tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl
 
źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

W Gdyni rozpoczyna się sezon turystyczny


1 maja uruchomione zostaną dodatkowe punkty informacji turystycznej, a całoroczna Miejska Informacja będzie pracować dłużej.


Do 30 września Miejska Informacja przy ul. 10 Lutego 24 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00,  a w soboty, niedziele i święta w godz. 9.00-16.00.

Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej, znajdujący się przy al. Jana Pawła II (za Akwarium Gdyńskim), czynny będzie do 30 września od poniedziałku do piątku w  godz. 9.00-18.00, w soboty w godz. 10.00-17.00, a niedziela i święta w godz. 10.00-16.00.

W punktach można otrzymać bezpłatne materiały promocyjne dotyczące Gdyni i okolic oraz zakupić mapy, przewodniki, flagi oraz różnego rodzaju gdyńskie pamiątki.

Również od 1 maja do końca września w centrum miasta (ul. Świętojańska, Skwer Kościuszki, al. Jana Pawła II, Bulwar Nadmorski) spotkać będzie można Lotne Miejskie Punkty Informacji Turystycznej. Są to dwuosobowe patrole udzielające kompleksowej informacji turystycznej na temat Gdyni i regionu, wyposażone w bezpłatne materiały informacyjno-promocyjne. Obsługują też pasażerów wysiadających ze statków pasażerskich przypływających do Gdyni.

Przypominamy, że pierwszy wycieczkowiec – „MSC Lirica” – przypłynie do Gdyni 1 maja. W porcie cumować będzie w godz. 13.00-18.00. Tego dnia rozpoczyna się także sezon tramwajów wodnych, na razie w ograniczonej skali. Od 1 do 6 maja oraz w pozostałe majowe weekendy mieszkańcy Gdyni i turyści będą mogli podróżować drogą wodną do Jastarni.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gdyniaturystyczna.pl .

źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

czwartek, 26 kwietnia 2012

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (OZON)

W dniach 27 kwietnia - 1 czerwca Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców Gdyni Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych (OZON).

W trakcie postoju specjalnie oznakowanego pojazdu będzie można nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, takie jak:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor);
- resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki;
- środki ochrony roślin i owadobójcze;
- zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje;
- przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki;
- świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry;
- przełączniki, baterie i akumulatory.

Harmonogram zbiórki
(godziny i miejsca postoju pojazdu w danych dzielnicach w załączniku)

data
dzielnice
27.04.2012 r.
Pogórze, Obłuże, Oksywie, Babie Doły
10.05.2012 r.
Chwarzno-Wiczlino, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja
11.05.2012 r.
Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki
18.05.2012 r.
Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo
24.05.2012 r.
Orłowo, Mały Kack, Redłowo
25.05.2012 r.
Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack
01.06.2012 r.
Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana

UWAGA!

Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej.

Przypominamy, że odpady niebezpieczne można oddać także w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Obecnie, na terenie Gdyni znajduje się pięć takich punktów:
- przy ul. Konwaliowej 1 (czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-19.00);
- przy ul. Chylońskiej 301 (czynny w poniedziałki i środy w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 11.00-15.00);
- przy ul. Żeliwnej 3 (czynny we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 11.00-15.00);
- przy ul. Brzechwy 7 (czynny we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 10.00-14.00);
- przy ul. Kasztanowej 4a (czynny we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 10.00-14.00).

Odpady niebezpieczne zbierane są także w systemie pojemnikowym:
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, sklepach, spółdzielniach mieszkaniowych, Urzędzie Miasta Gdyni;
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych lekarstw ustawione są w przychodniach oraz aptekach.

Dokładny wykaz punktów w których oddać można baterie oraz leki, a także mapki dojazdu do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) dostępne są na stronie internetowej Związku: www.kzg.pl .

Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawca (detaliczny i hurtowy) ma obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt  w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju, natomiast jeśli naprawa sprzętu okaże się nieopłacalna- sprzęt można nieodpłatnie zostawić w punkcie serwisowym.

Więcej informacji na temat zbiórki udziela:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl ;
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. 58 624 75 15, e-mail: dos@kzg.pl .


źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

środa, 25 kwietnia 2012

XIX w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta


25 kwietnia odbyła się XIX w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 16 uchwał, a wśród nich:


Zmiany w budżecie Miasta na 2012 rok

- Radni uchwalili zmiany w budżecie Miasta na 2012 r.

W ich wyniku wynosi on po stronie:
- dochodów – 1 181 346 332 zł;
- wydatków – 1 328 607 310 zł;
- przychodów – 208 760 978 zł;
- rozchodów – 61 500 000 zł.

Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem wydatków na realizację obligatoryjnych zadań z zakresu pomocy społecznej i dotacji dla Teatru Muzycznego na wynajem namiotu widowiskowego, przeznaczonego na realizację spektakli.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.

Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania wspomnianego planu 30 września 2009 r. Jego projekt był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęły uwagi, zastrzeżenia dotyczące planowanego sposobu obsługi komunikacyjnej terenów położonych przy południowym odcinku ul. A. Dickmana. Na etapie ich rozpatrywania przeanalizowano wiele wariantów układu drogowego, konsultując je z właścicielami nieruchomości położonych na tych terenach. Wybrane rozwiązanie stanowiło kompromis pomiędzy postulatami właścicieli (reprezentujących różne, czasem sprzeczne poglądy), a uzgodnionymi z zarządcą dróg rozwiązaniami, zgodnymi z zasadami bezpieczeństwa ruchu oraz umożliwiającymi rozwój układu drogowego w przyszłości.

Z uwag dotyczących rozwiązań dojazdów, wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu i zgłaszanych w trakcie dyskusji publicznej wynika, że rozwiązania te nie zostały zaakceptowane przez właścicieli nieruchomości. Przyjęty kompromis nie jest również rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia przyszłego układu drogowego tego rejonu miasta.

Dla uzyskania poprawnych rozwiązań dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenów położonych po zachodniej stronie ul. A. Dickmana, w tym określenia właściwych warunków obsługi komunikacyjnej tych terenów, zasadne jest objęcie całego tego obszaru jednym planem miejscowym. Aby nie rozszerzać problematyki opracowywanego planu, którego sprawne uchwalenie ma kluczowe znaczenie dla ochrony sąsiadujących z lotniskiem terenów przed chaotyczną zabudową mogącą zakłócać funkcjonowanie lotniska, zasadne jest wyłączenie wspomnianych terenów z obszaru objętego projektem planu. Zostaną one, wraz z pozostałymi terenami położonymi po zachodniej stronie ul. A. Dickmana, objęte odrębnym projektem planu. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana w nowych, zaktualizowanych granicach.

Granica obszaru objętego planem przebiega: od zachodu i północy – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni; od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej; od południa – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka, następnie wzdłuż północnej granicy obszaru ogrodów działkowych „ Kwiatkowskiego” i „Sucharskiego” do ul. Zielonej, dalej wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru ogrodu działkowego „Kotwica” i jej przedłużenia do granicy administracyjnej miasta Gdyni.

W zakresie struktury przestrzennej obszar objęty planem położony jest w strefie przedmieść, przy czym jego zasadnicza część znajduje się w strefie ograniczeń od lotniska i terenów zamkniętych w obrębie terenów stanowiących elementy współtworzące system przyrodniczy miasta: terenów leśnych i zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąk, zadrzewień, zalesień, upraw rolnych, itp.

W zakresie przeznaczenia terenów Studium wskazuje:
-     w południowo-zachodniej części obszaru – ogrody działkowe (perspektywiczne rezerwy terenowe na cele publiczne) oraz na fragmencie tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,
-     w północnej części obszaru – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, a także tereny usług publicznych – oświaty,
-     w zakresie komunikacji – ulice zbiorcze (ul. Zielona i ul. A. Dickmana), a także ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe.

W zakresie obszarów objętych ochroną Studium wskazuje:
-     tereny zamknięte wojskowe oraz strefy ochronne terenów zamkniętych wojskowych,
-     obszar pasa technicznego i ochronnego brzegu morskiego,
-     orientacyjne izofony poziomu hałasu od lotniska Gdynia - Kosakowo.


Gdyńskie kąpieliska

- Radni podjęli uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy miasta Gdyni w roku 2012.

Wykaz gdyńskich kąpielisk:
- kąpielisko Gdynia Śródmieście – 200 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Redłowo – 200 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Orłowo – 100 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Babie Doły – 100 m linii brzegowej.

Kąpieliska zostaną otwarte 22 czerwca. Sezon potrwa do 31 sierpnia.


Pomorskie – dobry kurs na edukację

- Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Do najważniejszych elementów regionalnego i lokalnego programu wsparcia uczniów uzdolnionych, z których korzystać będą uczniowie i nauczyciele szkół Gminy Miasta Gdyni, należą:
- system diagnozy uzdolnień uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli,
- portal edukacyjny z platformą e-learningową, która będzie służyć integracji i komunikacji oraz wyeliminuje bariery związane ze statusem ucznia,
- sieć centrów nauczania kreatywnego w gminach, będących ośrodkami wspierającymi uczniów uzdolnionych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli pracujących z nimi,
- partnerstwo na rzecz wspierania uzdolnień przez wszystkie zainteresowane środowiska, w tym opieka merytoryczna uczelni wyższych,
- autorskie programy zajęć pozaszkolnych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki dla wszystkich etapów kształcenia oraz baza materiałów dydaktycznych dla uczniów uzdolnionych,
- programy warsztatów dla nauczycieli w obszarze rozpoznawania uzdolnień oraz doskonalenia nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi.


Narodowe Centrum Badań Bałtyckich

- Radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia przez Gminę Gdynia spółki pod firmą „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Spółkę tworzą: Gmina Miasta Gdyni wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim w Gdańsku, Uniwersytetem Szczecińskim w Szczecinie, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Instytutem Morskim w Gdańsku, Politechniką Gdańską w Gdańsku i innymi podmiotami. Jej utworzenie jest konsekwencją porozumienia w sprawie powołania Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, zawartego 5 lipca 2011 r. w Gdyni.

Narodowe Centrum Badań Bałtyckich, integrując instytucje naukowe, naukowo-dydaktyczne oraz badawczo-rozwojowe, będzie działać na polu nauki i edukacji na rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku, ochrony środowiska morskiego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki morskiej. Ten unikalny w skali kraju projekt ukierunkowany będzie na poszukiwanie i tworzenie nowych dróg współpracy nauki i uczelni akademickich z lokalnym samorządem, administracją państwową i innowacyjnym biznesem w celu skutecznej realizacji założeń polityki morskiej naszego kraju.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7396_75933.html .


źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni