Moja Gdynia

Moja Gdynia

środa, 25 kwietnia 2012

XIX w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta


25 kwietnia odbyła się XIX w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 16 uchwał, a wśród nich:


Zmiany w budżecie Miasta na 2012 rok

- Radni uchwalili zmiany w budżecie Miasta na 2012 r.

W ich wyniku wynosi on po stronie:
- dochodów – 1 181 346 332 zł;
- wydatków – 1 328 607 310 zł;
- przychodów – 208 760 978 zł;
- rozchodów – 61 500 000 zł.

Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem wydatków na realizację obligatoryjnych zadań z zakresu pomocy społecznej i dotacji dla Teatru Muzycznego na wynajem namiotu widowiskowego, przeznaczonego na realizację spektakli.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.

Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania wspomnianego planu 30 września 2009 r. Jego projekt był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęły uwagi, zastrzeżenia dotyczące planowanego sposobu obsługi komunikacyjnej terenów położonych przy południowym odcinku ul. A. Dickmana. Na etapie ich rozpatrywania przeanalizowano wiele wariantów układu drogowego, konsultując je z właścicielami nieruchomości położonych na tych terenach. Wybrane rozwiązanie stanowiło kompromis pomiędzy postulatami właścicieli (reprezentujących różne, czasem sprzeczne poglądy), a uzgodnionymi z zarządcą dróg rozwiązaniami, zgodnymi z zasadami bezpieczeństwa ruchu oraz umożliwiającymi rozwój układu drogowego w przyszłości.

Z uwag dotyczących rozwiązań dojazdów, wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu i zgłaszanych w trakcie dyskusji publicznej wynika, że rozwiązania te nie zostały zaakceptowane przez właścicieli nieruchomości. Przyjęty kompromis nie jest również rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia przyszłego układu drogowego tego rejonu miasta.

Dla uzyskania poprawnych rozwiązań dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenów położonych po zachodniej stronie ul. A. Dickmana, w tym określenia właściwych warunków obsługi komunikacyjnej tych terenów, zasadne jest objęcie całego tego obszaru jednym planem miejscowym. Aby nie rozszerzać problematyki opracowywanego planu, którego sprawne uchwalenie ma kluczowe znaczenie dla ochrony sąsiadujących z lotniskiem terenów przed chaotyczną zabudową mogącą zakłócać funkcjonowanie lotniska, zasadne jest wyłączenie wspomnianych terenów z obszaru objętego projektem planu. Zostaną one, wraz z pozostałymi terenami położonymi po zachodniej stronie ul. A. Dickmana, objęte odrębnym projektem planu. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana w nowych, zaktualizowanych granicach.

Granica obszaru objętego planem przebiega: od zachodu i północy – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni; od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej; od południa – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka, następnie wzdłuż północnej granicy obszaru ogrodów działkowych „ Kwiatkowskiego” i „Sucharskiego” do ul. Zielonej, dalej wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru ogrodu działkowego „Kotwica” i jej przedłużenia do granicy administracyjnej miasta Gdyni.

W zakresie struktury przestrzennej obszar objęty planem położony jest w strefie przedmieść, przy czym jego zasadnicza część znajduje się w strefie ograniczeń od lotniska i terenów zamkniętych w obrębie terenów stanowiących elementy współtworzące system przyrodniczy miasta: terenów leśnych i zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąk, zadrzewień, zalesień, upraw rolnych, itp.

W zakresie przeznaczenia terenów Studium wskazuje:
-     w południowo-zachodniej części obszaru – ogrody działkowe (perspektywiczne rezerwy terenowe na cele publiczne) oraz na fragmencie tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,
-     w północnej części obszaru – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, a także tereny usług publicznych – oświaty,
-     w zakresie komunikacji – ulice zbiorcze (ul. Zielona i ul. A. Dickmana), a także ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe.

W zakresie obszarów objętych ochroną Studium wskazuje:
-     tereny zamknięte wojskowe oraz strefy ochronne terenów zamkniętych wojskowych,
-     obszar pasa technicznego i ochronnego brzegu morskiego,
-     orientacyjne izofony poziomu hałasu od lotniska Gdynia - Kosakowo.


Gdyńskie kąpieliska

- Radni podjęli uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy miasta Gdyni w roku 2012.

Wykaz gdyńskich kąpielisk:
- kąpielisko Gdynia Śródmieście – 200 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Redłowo – 200 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Orłowo – 100 m linii brzegowej;
- kąpielisko Gdynia Babie Doły – 100 m linii brzegowej.

Kąpieliska zostaną otwarte 22 czerwca. Sezon potrwa do 31 sierpnia.


Pomorskie – dobry kurs na edukację

- Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Do najważniejszych elementów regionalnego i lokalnego programu wsparcia uczniów uzdolnionych, z których korzystać będą uczniowie i nauczyciele szkół Gminy Miasta Gdyni, należą:
- system diagnozy uzdolnień uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli,
- portal edukacyjny z platformą e-learningową, która będzie służyć integracji i komunikacji oraz wyeliminuje bariery związane ze statusem ucznia,
- sieć centrów nauczania kreatywnego w gminach, będących ośrodkami wspierającymi uczniów uzdolnionych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli pracujących z nimi,
- partnerstwo na rzecz wspierania uzdolnień przez wszystkie zainteresowane środowiska, w tym opieka merytoryczna uczelni wyższych,
- autorskie programy zajęć pozaszkolnych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki dla wszystkich etapów kształcenia oraz baza materiałów dydaktycznych dla uczniów uzdolnionych,
- programy warsztatów dla nauczycieli w obszarze rozpoznawania uzdolnień oraz doskonalenia nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi.


Narodowe Centrum Badań Bałtyckich

- Radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia przez Gminę Gdynia spółki pod firmą „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Spółkę tworzą: Gmina Miasta Gdyni wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim w Gdańsku, Uniwersytetem Szczecińskim w Szczecinie, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Instytutem Morskim w Gdańsku, Politechniką Gdańską w Gdańsku i innymi podmiotami. Jej utworzenie jest konsekwencją porozumienia w sprawie powołania Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, zawartego 5 lipca 2011 r. w Gdyni.

Narodowe Centrum Badań Bałtyckich, integrując instytucje naukowe, naukowo-dydaktyczne oraz badawczo-rozwojowe, będzie działać na polu nauki i edukacji na rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku, ochrony środowiska morskiego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki morskiej. Ten unikalny w skali kraju projekt ukierunkowany będzie na poszukiwanie i tworzenie nowych dróg współpracy nauki i uczelni akademickich z lokalnym samorządem, administracją państwową i innowacyjnym biznesem w celu skutecznej realizacji założeń polityki morskiej naszego kraju.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7396_75933.html .


źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz