Moja Gdynia

Moja Gdynia

środa, 26 października 2011

XIII sesja Rady Miasta. Radni Gdyni przegłosowali 23 uchwałyDzisiaj (26 października) odbyła się XIII w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali 23 uchwały, a wśród nich:


Zmiany w budżecie Miasta Gdyni na rok 2011


- Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2011, w wyniku których wynosi on po stronie:

dochodów – 1 065 503 463 zł,

wydatków – 1 226 712 501 zł,

przychodów – 274 709 038 zł,

rozchodów – 113 500 000 zł.Zmiany wynikają m.in. z większych wpływów Zarządu Dróg i Zieleni z opłat w strefie płatnego parkowania, większych wydatków na oświetlenie ulic w mieście czy zmniejszenia środków na realizację niektórych zadań inwestycyjnych (np. w związku z późniejszym od zakładanego terminem ogłoszenia przetargu).


Stawki podatku od nieruchomości- Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Wzrost rocznych stawek od gruntów, budynków lub ich części jest przybliżony do wskaźnika inflacji, który wyniósł 4,2%.

Stawki podatku od środków transportowych


- Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.Ich wzrost nie będzie znacznie odbiegać od poziomu inflacji (4,2%), który stanowi podstawę waloryzowania stawek maksymalnych. Roczne stawki podatku od środków transportowych nadal pozostaną na poziomie niższym od maksymalnego.Zasady ustalania i poboru opłaty targowej- Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.Jest ona zależna od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska. Stawki opłaty targowej wzrosną średnio o wskaźnik inflacji 4,2%.
Uchwały planistyczne


- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają:

- od północy – wzdłuż ul. Krośnieńskiej, osi al. Zwycięstwa, następnie wzdłuż ulic: Weteranów i Powstania Styczniowego, wzdłuż południowej granicy terenu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz wzdłuż granicy terenów leśnych;

- od wschodu – wzdłuż wschodniej granicy terenów mieszkaniowych przy ul. Szyprów;

- od południa – wzdłuż osi al. Zwycięstwa i ul. Kasztanowej;

- od zachodu – wzdłuż linii kolejowych (odcinek Gdańsk – Gdynia).Obszar objęty planem przeznaczony jest pod:

- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, wzdłuż al. Zwycięstwa studium wskazuje ciągi wielofunkcyjne;

- tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąki, zadrzewienia, zalesienia, uprawy rolne i tereny zieleni urządzonej (parki, bulwary, skwery);

- ogrody działkowe (w tym przewidziane do przekształceń);

- tereny cmentarzy;

- tereny urządzeń i obiektów elektroenergetycznych.- Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.Granice obszary przebiegają:

- od zachodu i północy – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni i wzdłuż brzegu morskiego;

- od wschodu – wzdłuż brzegu morskiego;

- od południa – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana i Osada Rybacka, wzdłuż wschodniej i północnej granicy obszaru ogrodów działkowych im. E. Kwiatkowskiego i im. H. Sucharskiego do ul. Zielonej, dalej obejmuje obszar ogrodu działkowego „Kotwica” i biegnie do granicy administracyjnej miasta Gdyni.Dla obszaru objętego planem miejscowym przewiduje się strefę przedmieść z elementami współtworzącymi system przyrodniczy miasta: terenami leśnymi i zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąk, zadrzewień, zalesień, upraw rolnych. W południowej części obszaru planu wskazuje się perspektywiczne rezerwy terenowe – możliwość realizacji nowego programu użytkowego jako obszary szczególnych szans rozwojowych.Ponadto przewiduje się:

- w zakresie struktury funkcjonalnej – przeznaczenia terenów – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a także jednorodzinnej (w północnej części obszaru planu); tereny ważniejszych usług komercyjnych dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2 (w południowej części obszaru planu), tereny usług publicznych –oświaty (w zachodniej części obszaru planu); ogrody działkowe (w południowo-zachodniej części obszaru planu);

- w zakresie komunikacji – ulice zbiorcze (ul. Zielona i ul. Dickmana); ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe;

- w zakresie obszarów objętych ochroną – tereny zamknięte wojskowe i ich strefy ochronne; granice pasa technicznego i ochronnego brzegu morskiego; granice przystani morskich.

- Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście, rejon ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego.Granice obszaru przebiegają:

- od północy – wzdłuż ul. Żwirki i Wigury;

- od wschodu – wzdłuż ul. J. Słowackiego, ul. I. Krasickiego;

- od południa – wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego;

- od zachodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej.Dla obszaru objętego planem miejscowym przewiduje się:

- w zakresie struktury przestrzennej i krajobrazu miasta – strefę śródmieścia, w granicach której wyróżnia się centrum miasta – tereny wielofunkcyjne, a ponadto w południowej części obszaru i wzdłuż wschodniej granicy obszaru – główne przestrzenie publiczne;

- w zakresie struktury funkcjonalnej – przeznaczenia terenów – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, także w obszarze centrum; tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2; tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2; tereny usług publicznych – oświaty, nauki oraz administracji;

- w zakresie obszarów objętych ochroną – obszar wpisany do rejestru zabytków;

- w zakresie komunikacji drogowej – ulicę zbiorczą (al. Marszałka Piłsudskiego); ulice lokalne.


Wysokość i zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku- Radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku.


Ustalono miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka. Wyniesie ona: 300 zł – do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku, 350 zł – powyżej 10 godzin.Ustalono maksymalną żywieniową stawkę dzienną w wysokości 6 zł na dziecko. Opłaty za wyżywienie uzależnione są od liczby posiłków spożywanych przez dziecko i rzeczywistych kosztów.Wysokość opłat zmieniono ze względu na wzrost kosztów utrzymania żłobka. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.Pomorskie – dobry kurs na edukację- Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie systemowym „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”.Gmina Miasta Gdyni weźmie udział w projekcie, który pomoże uczniom szkół zawodowych w rozwoju kompetencji niezbędnych do skutecznego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy. Planowane w ramach projektu doposażenie pracowni zawodowych podniesie standard i atrakcyjność kształcenia. Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2014 r. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota planowanych wydatków w województwie wyniesie ogółem 20 mln zł, z czego wkład własny Gdyni to ponad 50 tys. zł. co roku w latach 2012-2014.


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011- Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2010/2011.W roku szkolnym 2010/2011 do gdyńskich przedszkoli i szkół uczęszczało prawie 34 tys. uczniów. Warto zaznaczyć, że to właśnie w Gdyni najwięcej w Polsce 6-latków podjęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, bo aż 30% ogółu dzieci w tych klasach.Pod wieloma względami gdyńska oświata osiąga znakomite rezultaty w województwie i w kraju. W ubiegłym roku szkolnym gdyńscy uczniowie uzyskali świetne wyniki w sprawdzianie klas VI oraz egzaminach zewnętrznych – gimnazjalnym i maturalnym. Były one znacznie wyższe od średnich wojewódzkich i krajowych. W przypadku egzaminu maturalnego Gdynia osiągnęła najwyższą zdawalność w okręgu obejmującym dwa województwa i wśród dużych miast w Polsce – 83%.W latach 2010 i 2011 na modernizacje i inwestycje oświatowe miasto wydało prawie 43 mln zł. Wśród wielu wykonanych prac znalazły się m.in.: zakończenie rozbudowy SP nr 20 czy termomodernizacja kolejnych szkół.Sukcesy gdyńskiej oświaty to efekt kreatywności i rzetelności pracy nauczycieli i dyrektorów placówek, aspiracji i starań uczniów i rodziców, a także dowód skutecznej polityki oświatowej gdyńskiego samorządu.


Opłata za dodatkowe zajęcia w przedszkolach
- Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Gdynia.Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkoli przekraczających 5-godzinną podstawę programową wynosi 2,70 zł.W związku ze wzrostem kosztów utrzymania przedszkoli podwyższono od 1 stycznia 2012 r. koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej.


Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7131_72329.html .

Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz