Moja Gdynia

Moja Gdynia

środa, 28 grudnia 2011

Sylwester w Gdyni


Tradycyjnie zapraszamy mieszkańców i wszystkich przyjaciół Gdyni na miejskiego sylwestra pod chmurką – 31 grudnia (sobota), plac przed Centrum Gemini (ul. Waszyngtona 21). O odpowiedni nastrój zadbają: DJ SEBA – Sebastian Drausal oraz gwiazda wieczoru – Halina Mlynkova z zespołem. Przy ich muzyce wszyscy bawią się doskonale. A przecież o to chodzi!

 

W programie liczne zabawy i konkursy, do wygrania m.in. rejsy do Karlskrony, miejskie kalendarze i gadżety. Nie lada atrakcją tuż po noworocznych życzeniach złożonych mieszkańcom przez prezydenta Gdyni będą wspaniałe fajerwerki, trwające ponad 15 minut, a realizowane przez mistrzów tej profesji. To znakomity pomysł na wspólną zabawę pod chmurką, gdy nastroje są już szampańskie...

Program imprezy:

- godz. 22.30 – powitanie gdynian;

- godz. 22.35 – DJ SEBA;

- godz. 23.00 – koncert Haliny Mlynkovej z zespołem;

- godz. 23.50 – życzenia, konkursy z nagrodami i powitanie Nowego Roku;

- godz. 00.00 – pokaz sztucznych ogni;

- godz. 00.15 – DJ SEBA;

- godz. 00.45 – zakończenie imprezy.

 

Prowadzenie: Sławomir Siezieniewski i Marian Zacharewicz.

 

Organizatorzy: Miasto Gdynia, Centrum Gemini, Agencja Avanti.

 

Wiemy, że to Państwa interesuje, zatem podajemy, że z kasy Miasta na organizację zabawy sylwestrowej przeznaczona zostanie kwota 190 tys. zł brutto.Uwaga! W związku z gdyńskim sylwestrem nastąpią zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu drogowego. W godz. 18.00-1.20 zamknięta będzie al. Jana Pawła II oraz ul. Waszyngtona od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do Skweru Kościuszki. W godz. 22.00-1.20 zamknięty zostanie dodatkowo Skwer Kościuszki na odcinku od ul. Borchardta do al. Jan Pawła II oraz wylot z ul. Armii Krajowej w ul. Borchardta.

 
źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

czwartek, 22 grudnia 2011

Po XV sesji Rady Niasta Gdyni

Dzisiaj (21 grudnia) odbyła się XV w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 21 uchwał, a wśród nich:

Budżet miasta na 2012 rok

- Radni jednogłośnie uchwalili budżet Miasta Gdyni na 2012 rok. Wynosi on po stronie:
- dochodów – 1 174 551 552 zł;
- wydatków – 1 306 564 183 zł;
- przychodów – 165 512 631 zł;
- rozchodów – 33 500 000 zł.

Budżet Miasta Gdyni na 2012 r. został zrównoważony na poziomie kwoty 1 340 064 183  zł.

Finansowanie poszczególnych działów w strukturze wydatków ogółem w budżecie w 2012 r. wygląda następująco: oświata i wychowanie (ok. 26%), transport i łączność (ok. 24%), działalność usługowa (ok. 12%), opieka społeczna (prawie 9%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (prawie 7%), administracja publiczna (ok. 6%). 

Budżet jest propozycją kontynuacji aktywności Miasta osiągniętej w 2011 r. Planowane wzrosty wartości działalności wynikają przede wszystkim z absorpcji środków finansowych związanych z zadaniami zakontraktowanymi w ramach programów UE. Współokreśla to zapotrzebowanie budżetu Miasta na środki pieniężne całościowo niezbędne do pokrycia deficytu budżetowego oraz obsługi zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Proponowany w projekcie kredyt w wysokości 90 mln zł, wobec planowanych spłat kredytów z poprzednich lat, nie zmieni zasadniczo poziomu zadłużenie Miasta. Wynosić on będzie odpowiednio: wskaźnik bieżącego zadłużenia budżetu – ok. 5% (wobec ustawowej granicy 15%) oraz wskaźnik długookresowego zadłużenia budżetu – niecałe 45% (wobec ustawowej granicy 60%).

Budżet Miasta Gdyni na 2012 r. jest propozycją finansowania zrównoważonego rozwoju Gminy. Dzięki środkom unijnym będzie też budżetem proinwestycyjnym, przy zachowaniu realizacji całości dotąd wykonywanych zadań społeczno-gospodarczych Miasta. Na inwestycje, wśród których jest m.in. kolejny etap rozwoju Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Miasto przeznaczy kwotę 341 mln zł, czyli niemal 30% wydatków.

Pomnik Józefa Piłsudskiego

- Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację pomnika Józefa Piłsudskiego.

Radni wyrazili zgodę na lokalizację pomnika Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa, Marszałka Polski, Honorowego Obywatela Miasta Gdyni – w strefie alei Marszałka Piłsudskiego, na obecnym Skwerze Plymouth.

Z wnioskiem o wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego zwrócił się do Rady Miasta Gdyni Oddział Pomorski Związku Piłsudczyków.

Marszałek Piłsudski został już w Gdyni uhonorowany przywróceniem przedwojennej nazwy „Aleja Marszałka Piłsudskiego” ulicy, przy której znajduje się siedziba Rady i Prezydenta Miasta, nadaniem imienia Marszałka IX Liceum Ogólnokształcącemu oraz umieszczeniem na budynku magistratu pamiątkowej tablicy. Marszałek miał przed wojną swój pomnik w Gdyni, który został zniszczony przez okupanta.
           
Przewodniczącym Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego jest prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Uchwały planistyczne

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczyki i Grabówek, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego.

Zmiany mają związek z zapisami planu nieadekwatnymi do istniejącego w sąsiedztwie zagospodarowania, a także zasadnością zaktualizowania zapisów planu w zakresie przeznaczenia oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże, tzw. osiedla Kaczy Dół oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego.

Granice obszary przebiegają: od północy – wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Płk. Dąbka; od wschodu – wzdłuż wschodniej granicy terenu szkół przy ul. Płk. S. Dąbka 207, wzdłuż granicy terenu parkowego w rejonie ul. Piekarskiej, wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Białowieskiej, dalej granicą zabudowy przy ul. Robotniczej, wzdłuż ul. Krawieckiej, następnie na południe do ul. Adm. J. Unruga obejmując teren przedszkola przy ul. Krawieckiej 35; od południa – ul. Adm. J. Unruga; od zachodu – wzdłuż linii rozgraniczającej ul. E. Kwiatkowskiego.

Obszar objęty planem położony jest w strefie miejskiej. W zakresie przeznaczenia terenów studium wskazuje:
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (głównie w obszarze osiedla „Kaczy Dół”);
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (w północnej i północno-zachodniej części planu);
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2 (w południowej części planu);
- tereny usług publicznych – oświaty;
- teren cmentarza (w południowo-zachodniej części planu);
- ulicę lokalną (ul. Cechową).

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2012-2016

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2012-2016.

Program obejmuje m.in.: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne, analizę potrzeb remontowych wynikającą ze stanu technicznego zasobów, planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej, zasady zarządzania lokalami, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków w zasobie mieszkaniowym w kolejnych latach.

Aktualny zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni tworzą 6333 lokale komunalne: 4289 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych; 1499 lokali mieszkalnych w budynkach gminnych, w tym 10 lokali kryzysowych, 4 mieszkania chronione oraz 29 mieszkań w budynkach oświatowych; 104 lokale mieszkalne w 29 innych budynkach mieszkalnych; 441 lokali socjalnych.

Program zakłada konieczność tworzenia i powiększania zasobu mieszkaniowego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych pozostających w niedostatku, posiadających niskie dochody, wykwaterowanych z budynków do rozbiórki.

Planowane nakłady finansowe na remonty i modernizacje budynków komunalnych wyniosą: w 2012 r. – 3,85 mln zł, 2013 r. – 4,25 mln zł, 2014 r. – 4,7 mln zł, 2015 r. – 4,7 mln zł, 2016 r. – 4,8 mln zł.

Program ustala zasady polityki czynszowej obowiązujące w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Gdyni, zmierzające do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego z dochodami z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych. Działania, jakie podejmuje Gmina Miasta Gdynia w zakresie polityki czynszowej, zmierzają do utrzymania zasobu mieszkaniowego we właściwym stanie technicznym oraz sanitarno-porządkowym.

Stawki czynszu najmu za 1m2 dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni ustala Prezydent Miasta Gdyni w drodze zarządzania na podstawie postanowień uchwały, mając na względzie wydatki związane z utrzymaniem lokalu.

Wartość użytkowa lokali mieszkalnych zależy od: położenia budynku, położenia lokalu w budynku, wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu, ogólny stan techniczny budynku. Dla poszczególnych lokali ustalono siedem kategorii mieszkań, dla których wyznaczono punkty pomocnicze. Ich suma wyznacza daną kategorię mieszkania oraz odpowiadającą jej stawkę czynszu najmu lokalu za 1m2 powierzchni użytkowej.

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego celem jest ograniczenie zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich  bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązuje samorządy powiatów i gmin do opracowania lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego.

Głównymi celami gminnego programu są: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym (upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu; zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zwiększenie integracji społecznej osób) oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym (upowszechnienie środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej; upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2012 r.

Program przedstawia planowane, sukcesywnie realizowane działania zapewniające osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest ograniczenie spożycia alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych. Proponowane w programie działania tworzą system wszechstronnej pomocy na różnych etapach zagrożenia. Adresowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

Głównym celem gminnego programu jest ograniczanie spożycia alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych. Jego realizacja następuje w trzech obszarach działania: profilaktyka (rozwijanie zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej obejmującego środowisko szkolne, rodzinne, społeczność lokalną; podnoszenie poziomu wiedzy o degradacji, którą powoduje szkodliwe i niebezpieczne spożywanie alkoholu; promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości; zapobieganie występowaniu i zmniejszenie szkód, które występują w życiu młodych ludzi w związku z używaniem przez nich alkoholu i innych substancji psychoaktywnych), leczenie, rehabilitacja oraz ograniczanie szkód zdrowotnych (systematyczne podnoszenie poziomu opieki nad stanem zdrowia somatycznego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin – dorosłych i dzieci), badania, monitoring i ewaluacja (doskonalenie systemu informacji i monitorowania niezbędnego do prowadzenia skutecznej polityki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi; ocena stanu zagrożenia problemami alkoholowymi na terenie miasta).

Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

- Radni przyjęli „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)” oraz Raport z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM.

Dokument prezentuje powiązane ze sobą przedsięwzięcia miejskie, których realizacja ma na celu doprowadzenie do trwałej poprawy środowiskowych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań dla życia mieszkańców i inwestowania przedsiębiorców w wyznaczonym obszarze Gdyni.

ZIPROM został opracowany w oparciu o wizję strategicznego rozwoju oraz wybrane cele określone w Strategii Rozwoju Gdyni 2003-2013 na potrzeby realizacji planowanych na terenie Gdyni inwestycji z udziałem środków europejskich w ramach inicjatywy JESSICA. Instrument inżynierii finansowej przygotowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umożliwia wykorzystanie części finansowania ze środków unijnych w postaci zwrotnych inwestycji (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniających się do wzrostu ich atrakcyjności.

Z analizy uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych, dziedzictwa kulturowego, infrastruktury technicznej i sytuacji społeczno-gospodarczej Gdyni wynikają następujące potrzeby, wymagające podjęcia pilnych działań:
- utworzenie kompleksu instytucji kultury kreującego wysokiej jakości przestrzeń publiczną o funkcjach kulturalnych, kulturotwórczych i edukacyjnych w reprezentacyjnej dzielnicy Śródmieście;
- elastyczne dostosowanie się do wymogów rynku turystycznego, w tym turystyki biznesowej poprzez podniesienie jakości oferty kulturalnej i noclegowej;
- przeprowadzenie procesu rewitalizacji obszaru po byłej Stoczni Gdynia poprzez kompleksową przebudowę i przystosowanie do nowych uwarunkowań infrastruktury publicznej oraz modernizację zniszczonej zabudowy, co posłuży aktywizacji ekonomicznej działalności już funkcjonujących tam inwestorów oraz wygenerowaniu nowych funkcji ekonomicznych na bazie zrewitalizowanych obiektów kubaturowych (dawna kotłownia);
- dzielnica Chwarzno – Wiczlino, w związku z rozwojem przestrzennym oraz dynamicznym wzrostem liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wymaga rozwoju usług i handlu, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą oraz zwiększania liczby miejsc w placówkach przedszkolnych.

W ramach ZIPROM na terenie Gdyni zaplanowano następujące projekty finansowane przez Gminę i komercyjne:
- budowa Forum Kultury;
- rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1;
- rozbudowa i nadbudowa budynku Hotelu Kaszubskiego przy ul. Sędzickiego 13;
- Bałtycki Park Przemysłowy w Gdyni (BPPG) – rewitalizacja terenów postoczniowych na obszarze dawnej Stoczni Gdynia S.A. – etap I i II;
- budowa obiektu usługowego z częścią handlową na terenie Gdyni Zachód przy ul. Staniszewskiego;
- budowa zespołu usługowo-handlowego na terenie Gdyni Zachód przy ul. Kamrowskiego.

Projekt dokumentu ZIPROM był poddany konsultacjom społecznym, które miały charakter publiczny. Udział w nich mogli wziąć wszyscy zainteresowani gdynianie. Projekt przekazany został także do konsultacji radom dzielnic, na terenie których planowane są przedsięwzięcia przewidziane w dokumencie, tj. dzielnic Śródmieście, Kamienna Góra i Chwarzno-Wiczlino. Ponadto dokument przesłano do członków Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.

Z treścią projektów uchwał można zapoznać się na stronie internetowej:źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

61 latka podróżowała po świecie za wyłudzone pieniądze...

STATECZNA 61-LATKA PODAJĄC SIĘ ZA PROFESORA NAUK MATEMATYCZNYCH OSZUKAŁA BIZNESMENÓW NA PONAD PÓŁTORA MILIONA ZŁOTYCH.

19 grudnia policjanci zatrzymali 61 letnią kobietę, która w okresie ostatnich dwóch lat, pod pretekstem rzekomych inwestycji, oszukała co najmniej kilku przedsiębiorców wyłudzając od nich łącznie blisko dwa miliony złotych. Pieniądze wykorzystała m.in. na dalekie podróże do Australii czy na Kubę. Została namierzona przez  policjantów w niewielkim pensjonacie w Łebie, gdzie ukryła się przed wierzycielami.

Policjanci Wydziału Kryminalnego skierniewickiej komendy od połowy 2011 roku prowadzili działania zmierzające do zatrzymania oszustki, która doprowadziła kilku przedsiębiorców z województwa łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego do niekorzystnego rozporządzania łączną kwotą 1 miliona 600 tysięcy złotych. Śledczy przez ostatnie miesiące docierali do kolejnych pokrzywdzonych, ustalali także faktyczne miejsce pobytu naciągaczki. Pochodząca z Pomorza 61 latka z wykształceniem pedagogicznym, podawała się za niemieckiego profesora nauk ścisłych pracującego w Polsce dla zachodnich firm. Powoływała się na szerokie znajomości w sferze finansowej proponując korzystne  zainwestowanie gotówki w niemieckich bankach celem uzyskania wysokich zysków. Swoich klientów wyszukiwała m.in. w hotelu w Kołobrzegu a interesy omawiała w wynajętych na ten cel apartamentach. Na potwierdzenie swojego statusu społecznego pokazywała przyszłym inwestorom a nawet przekazywała im z odręczną dedykacją, niemieckie książki wydane przez prawdziwą panią profesor,  za którą , wykorzystując zbieżność imienia i nazwiska,  podawała się.  Pokrzywdzeni swoje pieniądze przelewali w różnym czasie na wskazane przez nią konto w jednym z polskich banków. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń oszustka działała od marca 2009 roku. Za wyłudzone fundusze podróżowała po całym świecie. Kilka razy odwiedziła Australię, Grecję, Hiszpanię i Kubę.

Gdy do jej „drzwi” zaczęli pukać wierzyciele, kobieta zniknęła często zmieniając miejsce pobytu. Skierniewiccy kryminalni ustalili, że poszukiwana ukryła się w jednym z pensjonatów w Łebie. Tam 19 grudnia wczesnym rankiem zatrzymali ją miejscowi policjanci współpracujący ze skierniewickimi funkcjonariuszami. Prokurator 20 grudnia przesłuchał podejrzaną, przedstawiając jej zarzuty za oszustwo dotyczące mienia znacznej wartości.. Dzisiaj decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na najbliższe trzy miesiące. Do tej pory nie była notowana.
Grozi jej kara pozbawienia wolności do 10 lat.

źródło: Rzecznik KWP w Gdańsku

Wigilia dla samotnych i potrzebujących
W Gdyni, tradycyjnie w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia, o godz. 15.00 w dolnym kościele oo. Franciszkanów przy ul. Ujejskiego 40 rozpocznie się wieczerza wigilijna. Ojcowie Franciszkanie, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i rzesze wolontariuszy zapraszają serdecznie wszystkie osoby samotne i potrzebujące.

Będzie oczywiście opłatek, a także życzenia i tradycyjne potrawy, m.in. barszcz z pasztecikami, ryba po grecku, w galarecie oraz ciasta – makowce i keksy. Dla wszystkich uczestników przygotowano świąteczne paczki, a najmłodsi otrzymają dodatkowo maskotki, które zebrano w trakcie akcji „Podziel się pluszakiem”.

Ze względu na chorobę Przemka Dyakowskiego kolędy podczas uroczystej wieczerzy zagra zespół muzyków związanych z Franciszkańskim Centrum Kultury.

Organizatorzy spodziewają się około 1000 gości.

źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

środa, 21 grudnia 2011

Pomorska policja informuje


GDYNIA - ARESZT DLA SPRAWCY POBICIA ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM

Wczoraj Sąd Rejonowy w Gdyni zastosował areszt tymczasowy wobec sprawcy pobicia ze skutkiem śmiertelnym. 43-latek pobił dotkliwie pobił kolegę, a następnie rannego wyprowadził przed blok i zostawił. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w dniu 17 grudnia br. ok. godziny 13.00. W jednym z mieszkań przy  ul. Pomorskiej w Gdyni doszło do sprzeczki dwóch mężczyzn, którzy wspólnie pili alkohol.
W wyniku awantury 43-letni sprawca pobił swojego starszego o 11 lat kolegę, powodując    u niego poważne obrażenia. Następnie rannego kolegę wyprowadził przed blok i zostawił.

Policję zaalarmował przechodzień, który zaniepokoił się, że przed wejściem do bloku znajduje się zakrwawiony mężczyzna. Do rannego wezwano także Pogotowie Ratunkowe. Mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł.

Policjanci ustalili na miejscu, z kim pokrzywdzony mężczyzna spożywał alkohol.                W mieszkaniu sprawcy funkcjonariusze znaleźli ślady krwi. Krew znajdował się także na ubraniu sprawcy.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. Został tymczasowo aresztowany. Czyn, za który będzie odpowiadał, zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.


GDYNIA - XIII EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZEGO DOCHODZENIOWCA W GDYNI ROZSTRZYGNIĘTA.

Wczoraj o godzinie 10.00. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni rozstrzygnięto Konkurs o tytuł najlepszego dochodzeniowca w Gdyni. Tradycyjnie podczas tej uroczystości Komendant Miejski Policji w Gdyni wręczył puchary i nagrody dla laureatów trzynastej już edycji Konkursu.

Konkurs na najlepszego dochodzeniowca w Gdyni jest jedynym tego typu w województwie pomorskim. Rywalizacja przebiega w trzech kategoriach:
  1. „Najlepszy gdyński dochodzeniowiec
  2. „Najlepszy kierownik gdyńskiej dochodzeniówki”
  3. „Najlepsza gdyńska dochodzenuiówka”
Jest doskonałą formą doskonalenia umiejętności wśród policjantów z wydziałów dochodzeniowych. W trakcie konkursu uczestnicy rozwiązują test wiedzy, zajmują się skomplikowanym kazusem prawnym oraz wypełniają dokumenty statystyczne.
Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne nabyte podczas przygotowania do udziału   w konkursie jak i podczas samej rywalizacji o tytuł najlepszego dochodzeniowca mają praktyczne zastosowanie podczas codziennej służby w macierzystych komisariatach i wydziałach.

Tegoroczni laureaci:

W kategorii „Najlepszy gdyński dochodzeniowiec:

1 miejsce – podkom. Wiesław Szwaba (Komisariat Policji Gdynia Oksywie)
2 miejsce – kom. Maria Łaga (Wydział Dochodzeniowo – Śledczy KMP w Gdyni)
3 miejsce – st. sierż. Karol Grodzki (Komisariat Policji Gdynia Witomino)

W kategorii „Najlepszy kierownik gdyńskiej dochodzeniówki”:

1 miejsce – st. asp. Magdalena Domańska – Kolp (Komisariat Policji Gdynia Śródmieście)
2 miesce – kom. Andrzej Szczurkowski (Komisariat Policji Gdynia Oksywie)
3 miejsce – asp. Sztab. Sylwester Bocian ( Wydział Dochodzeniowo – Śledczy KMP          w Gdyni)

W kategorii „Najlepsza gdyńska dochodzeniówka”

1 miejsce - Wydział Dochodzeniowo – Śledczy KMP w Gdyni
2 miejsce Komisariat Policji Gdynia Witomino
3 miejsce Komisariat Policji Gdynia Oksywie

Najlepsi policjanci otrzymali puchary i nagrody finansowe, dla wszystkich uczestników przygotowano okolicznościowe dyplomy. Trzy najlepsze drużyny, poza pucharami, otrzymały nowe komputery.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


NOWY DWÓR GDAŃSKI – KOLEJNY KŁUSOWNIK ZATRZYMANY

Zarzut nielegalnego połowu ryb usłyszał wczoraj 48 - latek z powiatu nowodworskiego. Policjanci i funkcjonariusze Straży Rybackiej zatrzymali go wczoraj rano na jednej z miejscowych rzek. Pomimo braku uprawnień, mężczyzna łowił ryby siecią rybacką. Za kłusownictwo grozi mu teraz kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet dwóch lat więzienia.

Wczoraj policjanci z posterunku w Sztutowie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Rybackiej zatrzymali 48 – letniego kłusownika.

Około godziny 8.30 w miejscowości Rybina na rzece Wisła Królewiecka funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który siedząc w łodzi ściągał zarzuconą wcześniej sieć rybacką.  W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna łowił ryby nielegalnie nie posiadając uprawnień do rybactwa. 

Policjanci zatrzymali 48 –latka i zabezpieczyli sieć, którą się posługiwał. Ryby jakie chwilę wcześniej zdążyły się w nią złapać - powróciły do wody.

Jeszcze wczoraj śledczy przedstawili  mężczyźnie zarzut nielegalnego połowu ryb. Za kłusownictwo grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia nawet na 2 lata.


MALBORK - USZKODZIŁ BRAMĘ WJAZDOWĄ

Policjanci zatrzymali 52-latka, który uszkodził bramę wjazdową do jednej z posesji w malborskiej dzielnicy Wielbark. Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku. Noc spędził w policyjnym areszcie. Za ten czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W miniony wtorek około godz. 19.20 policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego zatrzymali na gorącym uczynku 52-latka, który uszkodził bramę wjazdową do  posesji na ul. Krzywoustego w Malborku.
Mężczyzna poprzecinał i powyrywał przewody zasilające bramę i domofon. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali 52-latka w momencie, gdy próbował schować pocięte przewody. Gdy zbadali wandala alkomatem, okazało się, że ma 2,48 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za uszkodzenie mienia. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.


Kwidzyn – „Miłośnik” cudzych drzewek w areszcie

Wczoraj wieczorem kryminalni z Prabut na ul. Kisielickiej podjęli pościg za dwoma złodziejami ozdobnych drzewek. Funkcjonariusze zatrzymali jednego ze sprawców kradzieży, 19-letniego prabucianina. Zatrzymanie drugiego złodzieja jest teraz tylko kwestią czasu. 19-latek trafił do policyjnego aresztu. Za kradzież grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

Wczoraj przed godziną 21.00 na ul. Kisielickiej w Prabutach miejscowi kryminalni namierzyli dwóch złodziei ozdobnych drzewek. Mężczyźni nieśli po kilka tuj na plecach. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za sprawcami kradzieży. Po chwili w rękach funkcjonariuszy był jeden z nich, 19-letni prabucianin. Drugi z mężczyzn uciekł. Policjanci nieopodal w parku znaleźli 6 drzewek, które porzucił złodziej.
Okazało się, że kilka minut wcześniej  19-latek wspólnie ze swoim kompanem na terenie posesji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiełły w Prabutach, wykopał łącznie 14 tui wartych 700 złotych.

Kryminalni odzyskali wszystkie skradzione rośliny, które wróciły do właściciela.

19-latek w chwili zatrzymania był pijany. Badanie alkotestem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Trafił on do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Zatrzymanie drugiego złodzieja jest teraz tylko kwestią czasu. Wkrótce on też zostanie przesłuchany. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.


WEJHEROWO – POLICJANCI NA EGZAMINIE STRZELECKIM

Policjanci z powiatu wejherowskiego przystąpili do egzaminu strzeleckiego. Jest to jeden z ostatnich w tym roku egzaminów. Egzaminy strzeleckie prowadzone są systematycznie w ramach doskonalenia zawodowego. Egzamin ten był wcześniej poprzedzony treningami strzeleckimi. Strzelnica została udostępniona przez wejherowską Jednostkę Wojskową.  

Przed strzelaniem egzaminacyjnym policjanci przeszli szereg etapów szkoleń, podczas których ćwiczyli strzelanie szybkie i dynamiczne - w ograniczonym czasie, ze zmianą stanowiska i postawy strzeleckiej. Takie ćwiczenia realizowane przez funkcjonariuszy uczą skupienia, dokładności oraz dokładnego poznania broni osobistej. Wczoraj policjanci z wejherowskiej komendy sprawdzali swoje umiejętności dotyczące posługiwania się bronią palną.

W egzaminie brali udział policjanci wszystkich pionów: prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego.

Instruktorzy oceniali celność i szybkość oddania strzału. Każdy policjant ma obowiązek przejść takie szkolenie i zdać egzamin.


Człuchów - „Jestem Kibicem przez duże K”

Trwa Ogólnopolski programu edukacyjno-alternatwny „Jestem Kibicem przez duże K”. Ma on na celu kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych. Policjanci z Człuchowa przekazują informacje o programie wszystkim placówkom oświatowym na terenie powiatu.

Policjanci z Człuchowa włączyli się w realizację Ogólnopolskiego programu edukacyjno-alternatwnego „ Jestem Kibicem przez duże K”, który wpisany jest w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Prowadzone podczas programu działania mają na celu kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych. Policjanci przekazują informacje na temat programu do wszystkich placówek oświatowych na terenie powiatu człuchowskiego, celem zachęcenia jak największej ilości podmiotów, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Funkcjonariusze włączą się również w przygotowania konkursów edukacyjnych i zajęć edukacyjno-alternatywnych w placówkach oświatowych.

Program otwarty jest organizacje pozarządowe, a także podmioty sektora biznesowego, które wyrażają chęć efektywnej, nieodpłatnej jego realizacji w okresie 4 lat, tj. do września 2015 r.
Ścisła współpraca pomiędzy różnymi podmiotami oraz instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym jest nieodzowna dla procesu budowania otoczenia przyjaznego dla rozwoju oraz wychowania młodych ludzi poprzez integrowanie środowiska lokalnego wokół idei uczestnictwa w aktywności sportowej.

Wszelkie informacje na temat programu oraz harmonogram działań i druk karty zgłoszeniowej znajdują się na portalu Komendy Głównej Policji pod linkiem: http://www.policja.pl/portal/pol/716/68325.
źródło: Rzecznik KWP w Gdańsku

poniedziałek, 19 grudnia 2011

Gdynia przywita Nowy Rok

Choć do sylwestra jeszcze trochę czasu, to w związku z licznymi pytaniami niecierpliwych mieszkańców już teraz zdradzamy, jak Gdynia przywita Nowy Rok.
Tradycyjnie zapraszamy mieszkańców, jak i wszystkich przyjaciół Gdyni na miejskiego sylwestra pod chmurką – na placu przed Centrum Gemini. O odpowiedni nastrój zadbają: DJ SEBA – Sebastian Drausal oraz gwiazda wieczoru – Halina Mlynkova z zespołem. Przy ich muzyce wszyscy bawią się doskonale. A przecież o to chodzi! W programie liczne zabawy i konkursy, do wygrania min. rejsy do Karlskrony, miejskie kalendarze i gadżety. Nie lada atrakcją tuż po noworocznych życzeniach złożonych mieszkańcom przez prezydenta Gdyni będą wspaniałe fajerwerki, trwające ponad 15 minut, a realizowane przez mistrzów tej profesji. To znakomity pomysł na wspólną zabawę pod chmurką, gdy nastroje są już szampańskie...
Program imprezy:
- godz. 22.30 – powitanie gdynian;
- godz. 22.35 – DJ SEBA;
- godz. 23.00 – koncert Haliny Mlynkovej z zespołem;
- godz. 23.50 – życzenia, konkursy z nagrodami i powitanie Nowego Roku;
- godz. 00.00 – pokaz sztucznych ogni;
- godz. 00.15 – DJ SEBA;
- godz. 00.45 – zakończenie imprezy.

Prowadzenie: Sławomir Siezieniewski i Marian Zacharewicz.

Organizatorzy: Miasto Gdynia, Centrum Gemini, Agencja Avanti.

Wiemy, że to Państwa interesuje, zatem podajemy, że z kasy Miasta na organizację zabawy sylwestrowej przeznaczona zostanie kwota 190 tys. zł brutto.
źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

piątek, 9 grudnia 2011

Pomorska policja informuje

WEJHEROWO – SZKOLENIE PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCHWczoraj w lesie w pobliżu jeziora Stoborowego (k. Wejherowa i Piaśnicy) policjanci razem ze swoimi psami służbowymi doskonalili umiejętności. Szkolenie obejmowało posłuszeństwo ogólne,obezwładnienie pozoranta, zatrzymanie, legitymowanie, kontrolę oraz konwojowanie.Przewodnicy psów służbowych z Wejherowa oraz ich koledzy z Kartuz, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Słupska, Lęborka i Pucka wraz z czworonogami ćwiczyli przy jeziorze Stoborowym. W zajęciach w ramach cyklu szkoleniowego brały udział psy wytresowane do roli patrolowo – tropiącej. Ćwiczenia przeprowadzone zostały z udziałem zawodowego pozoranta- instruktora.Upozorowany atak na policjanta pozwolił ocenić reakcję psa, gdy ktoś zaatakuje jego przewodnika.Celem ćwiczeń jest połączenie elementów doskonalenia zawodowego z oddziaływaniem prewencyjnym, jak również praktycznym czuwaniem nad bezpieczeństwem. Ponadto dodatkowym celem tych ćwiczeń jest doskonalenie sprawności użytkowej psów oraz praca nad ich kondycją fizyczną, zwłaszcza podczas zabezpieczeń imprez masowych m.in. meczy piłkarskich.Takie i podobne zajęcia z udziałem funkcjonariuszy-przewodników psów służbowych i ich podopiecznych są realizowane cyklicznie.

STAROGARD GDAŃSKI - ZATRZYMANO ZŁODZIEI DREWNAPolicjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali w nocy z 7 na 8 grudnia 3 mężczyzn, którzy kradli w lesie drzewo.Przestępcy wpadli na gorącym uczynku gdy ładowali swój łup na samochód. Niebawem zatrzymane osoby usłyszą zarzuty.  Za kradzież drzewa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.Przewodnicy psów służbowych ze Starogardu Gdańskiego podczas nocnego patrolu zatrzymali 3 mężczyzn, którzy kradli drewno. Do zdarzenia doszło kilka minut po północy na drodze leśnej prowadzącej z miejscowości Klonówka do Lipinek Szlacheckich.Patrolujący ten rejon funkcjonariusze zauważyli ślady pozostawione przez wjeżdżający do lasu samochód. Mundurowi postanowili sprawdzić dokąd one prowadzą. Po przejechaniu około pół kilometra policjanci zauważyli 3 mężczyzn, którzy ładowali drzewo do zaparkowanego volkswagena.Interweniujący w tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali 22 i27–letniego mieszkańca gminy Starogard Gd. oraz 26-letniego mieszkańca powiatu tczewskiego. Wstępna wartość skradzionego drzewa oszacowana został na kwotę co najmniej 500 zł.Zatrzymane osoby niebawem usłyszą zarzuty dotyczące kradzieży drzewa z lasu. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 5 lat więzienia. Poza tym sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.Gdynia - Zakupy przez internetUWAGA NA INTERNETOWYCH OSZUSTÓW

Kilka oszustw internetowych dziennie. To bilans przestępstw w związku z okresem przedświątecznym. Chcąc zaoszczędzić na czasie, aby nie stać w kolejkach, już teraz zamawiamy prezenty świąteczne dla najbliższych. Internetowi oszuści tylko na to czekają licząc na łatwy zysk. Policjanci radzą co zrobić, by dokonanie takiego zakupu było możliwie bezpieczne.

Do komisariatów w Gdyni praktycznie codziennie zgłaszają się osoby, które zostały oszukane przez internetowych przestępców. Teraz, kiedy przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia, niejednokrotnie z wygody czy też z oszczędności czasu, wybieramy zakupy przez internet. Zabawki dla najmłodszych, kosmetyki dla najbliższych to tylko dwa przykłady z ostatniego dnia, za które zapłacili mieszkańcy Gdyni nie otrzymując ich w zamian.

Gdyńscy policjanci apelują do osób robiących zakupy poprzez Internet o ostrożność. Oto kilka zasad, jak bezpiecznie kupować w sieci:


Przede wszystkim pamiętajmy, by zawsze kierować się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego.
Nigdy nie kupujmy w sieci korzystając z komputera stojącego w kafejce internetowej. Tam najłatwiej o utratę poufnych danych. Używajmy tylko komputera domowego i zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli ktoś nas oszuka,pozwoli to policji szybko go ująć.


Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych.


Przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii o nim i sprawdźmy jego rzetelność. Można to zrobić u znajomych lub na forach internetowych. Zwracajmy też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu. Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy tam zadzwonić.


Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, ana początku adresu - literki "https". Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze.


Gdy kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze o sprzedającym.Brak komentarzy pozytywnych lub ich niewielka liczba powinny wzbudzić naszą szczególną czujność.


Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystajmy z linków, na stronę sklepu wejdźmy wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy.


Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi.


Kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są bez ładowarki i "dokumentacji".


Jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności, dostaniemy zamiast zamówionego produktu np. puste pudełko, natychmiast zadzwońmy na Policję. Wtedy zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.Człuchów –Mikołaje spełnili marzenia dzieciWczoraj w Czarnem odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem. Listy z marzeniami dzieci organizatorzy przekazali mikołajom z wielkim sercem. Po raz kolejny policjant i pracownica domu kultury zorganizowali tego typu imprezę. Od ludzi dobrej woli zebrali 14 tys.zł.Wczoraj o godzinie 16.00 w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Czarnem odbyło się spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem. Inicjatoramiimprezy przygotowanej dla wychowanków z domu dziecka byli policjant zPosterunku Policji w Rzeczenicy oraz pracownica Czarneńskiego Centrum Kultury.Dzieciaki napisały listy z marzeniami do Świętego Mikołaja.Wszystkie listy organizatorzy imprezy przekazali mikołajom, którzy spełnilimarzenia dzieci. Wczoraj podczas uroczystego spotkania z Mikołajem dzieciakiotrzymały wymarzone prezenty. Święty Mikołaj rozdał dzieciom paczki zesłodyczami.Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Czarne upiekływspaniałe ciasta.

Podczas mikołajkowego święta uczniowie Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych w Czarnem sprzedawali słodkie wypieki. Pieniądze zebranepodczas sprzedaży słodkości przekazane będą dla Domu Dziecka w Czarnem.Po raz kolejny policjant i pracownica domu kulturyzorganizowali tego typu imprezę. Podobnie jak w ubiegłych latach wprzygotowania związane z imprezą włączyli się burmistrz Czarnego, radni orazprzedsiębiorcy i mieszkańcy z terenu miasta i gminy Czarne. W tym roku do akcjiprzyłączyli się również przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy Rzeczenica wraz zWójtem i Radą Gminy, a także uczniowie rzeczenickich szkół.Zainteresowanie ludzi dobrej woli było tak duże, że organizatorzymogli przygotować również mikołajkowe dary dla Domu Dziecka w Czarnem.

Sprzęt AGD i RTV oraz środki czystości organizatorzyprzekazali Pani Dyrektor domu dziecka i wychowawcom. W tym roku udało się zebrać na organizację imprezy 14 tys. zł. Pod hasłem „Dzieci dzieciom”, dziecięce imłodzieżowe zespoły artystyczne przygotowały koncert. Ponad 100 młodychartystów wytańczyło i wyśpiewało świąteczną atmosferę. Wspaniała zabawa udzieliła się wszystkim uczestnikom. Mikołaj miał również niespodziankę dla młodych artystów. Każdy z nich otrzymał paczkę ze słodyczami. Gdańsk –zniszczone dwa auta, jako finał nocy przed komputeremDo policyjnego aresztu trafił 35-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna został zatrzymany chwilę po tym, jak uszkodził dwa samochody. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie tym,  że po całej nocy spędzonej przed komputerem zdenerwował się , wybiegł z domu i dla odreagowania złości postanowił zniszczyć auta.

Wczoraj rano dyżurny komisariatu w Nowym Porcie otrzymałzgłoszenie, z którego wynikało, że ktoś niszczy samochód zaparkowany przy ul.Uczniowskiej.Funkcjonariusze natychmiast pojawili się we wskazanym miejscu i zobaczylimężczyznę, który stał przed volkswagenem golfem koloru srebrnego, a w rękutrzymał rozbitą butelkę po winie. Auto to miało pękniętą szybę boczną i wgniecioną karoserię. Mundurowi zatrzymali 35-letniego wandala i przewieźli na komisariat.W międzyczasie z policjantami skontaktował się 50-letni właściciel forda focusa. Mężczyzna zawiadomił, że przednia szyba w jego aucie jest pęknięta. Funkcjonariusze szybko ustalili, że sprawcą tego aktu wandalizmu jest również zatrzymany przez nich 35-latek.W komisariacie gdańszczanin usłyszał zarzuty uszkodzenia dwóch samochodów.35-latek tłumaczył się mundurowym, że przez cała noc siedział przed komputerem. Nad ranem zdenerwował się , wybiegł z domu i wsiadł do swojego auta,  aby pojeździć i odreagować tą złość. W okolicach ul. Zielony Trójkąt sprawca zatrzymał samochód, wybiegł z niego i po tym jak między blokami zobaczył forda koloru srebrnego, zaczął uderzać pięściami w jego przednią szybę. Kiedy ta tylko pękła, nie chcąc się rozbić , 35 latek w spotęgowanym ataku złości ponownie ruszył swoim samochodem na przejażdżkę.  Po chwili na ul.

Uczniowskiej zobaczył volkswagena również koloru srebrnego i postanowił go zniszczyć. W tym celu poniósł z ziemi butelkę po winie i zaczął uderzać nią w boczne drzwi samochodu. Właściciele obu uszkodzonych aut,wycenili poniesione straty na łączną kwotę 900 zł.

Za uszkodzenie mienia grozi mu kara pozbawienia wolności do5 lat.Kwidzyn –groźne potrącenie na pasachW ciężkim stanie trafił wczoraj do szpitala54-letni mężczyzna, który został potrącony na przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania ulic Jagiełły z Malborską w Kwidzynie.      Kierujący toyotą avensis był trzeźwy. Policjanci wyjaśniają szczegóły wypadku i apelują oraz wagę na drodze.Wczoraj około godz. 17.00 w okolicach skrzyżowania ulic Jagiełły z Malborską w Kwidzynie doszło do groźnego wypadku drogowego. 59-letni kierujący toyotą avensis na przejściu dla pieszych potrącił 54-letniego kwidzynianina. Mężczyzna z obrażeniami ciała i głowy w stanie ciężkim trafił do szpitala.Jak ustalili funkcjonariusze, mieszkaniec powiatu tczewskiego kierujący  toyotą był trzeźwy. Od pieszego pobrano krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie.Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego wypadku iapelują o rozwagę na drodze.To już kolejne potrącenie w ostatnim czasie do jakiego doszło w powiecie kwidzyńskim. Pamiętajmy, że okres jesienno-zimowy przynosić nam będzie zmienną aurę obfitującą w opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, przez co pogarszać się będą warunki na drodze.

Dlatego funkcjonariusze apelują do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. W szczególności w okolicach przejść dla pieszych radzimy w każdym przypadku stosować zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do pieszych, jak i innych kierujących. Rozważne poruszanie się pieszych w okolicach dróg i ulic na pewno zapobiegnie takim i podobnym wypadkom drogowym.

Gdańsk –17-letni włamywacze UkradLI alkohol i papierosY wartE 7 tys.złKryminalni  z Przymorza ustalili i zatrzymali sprawców włamania do sklepu spożywczego. Dwaj 17-latkowie wygięli w tym sklepie roletę, potem wybili szybę, a następnie po wejściu do środka ukradli alkohol i papierosy warte ponad 7 tys. zł.Kryminalni z Przymorza ustalili, że dwaj 17-letni gdańszczanie włamali się do jednego ze sklepów spożywczych. Wczoraj rano obaj sprawcy wpadli w ręce mundurowych. Praca funkcjonariuszy wykazała, że kilkanaście dni wcześniej zatrzymani  odgięli roletę  w sklepie i wybili szybę wystawową. Po wejściu do środka młodzi włamywacze ukradli z obiektu alkohol  i papierosy warte ponad 7 tys. zł, a potem podzielili się tym łupem.Po zatrzymaniu obaj nastolatkowie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Jeden z nich był już notowany za włamanie. Drugi ze sprawców miesiąc wcześniej był zatrzymywany przez policjantów, kiedy w stanienie trzeźwości  i bez wymaganych uprawnień kierował samochodem.Za kradzież z włamaniem  grozi do 10 lat pozbawieniawolności.

MALBORK - TRAGICZNY WYPADEK – ZGINĘŁY TRZY OSOBYTrzy osoby zginęły w wypadku drogowym do którego doszło w poniedziałek tuż po godz. 20-tej na drodze krajowej nr 22niedaleko miejscowości Gnojewo. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tej tragedii.Do wypadku doszło wczoraj około godz. 20.15 na drodze krajowej nr 22 niedaleko miejscowości Gnojewo. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 52-letni kierowca mercedesa jadąc w kierunku Tczewa z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką kierowaną przez21-latka.W wyniku zderzenia samochody zjechały na pobocze. Trzy osoby jadące mercedesem zginęły na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego tragicznego w skutkach wypadku.

źródło: Rzecznik KWP w Gdańsku

Informacje o odbywających się w najbliższy weekend gdyńskich imprezach

Tradycyjnie przedstawiamy informacje o odbywających się w najbliższy weekend gdyńskich imprezach, a także propozycje na pożyteczne spędzenie wolnego czasu. Mamy nadzieję, że zarówno sami Państwo z nich skorzystają, jak i poinformują mieszkańców.


Chór Akademii Morskiej w Gdyni ma już 10 lat

Dzisiaj (9 grudnia) Chór Akademii Morskiej w Gdyni świętować będzie 10-lecie istnienia – oczywiście muzycznie. Na koncert zapraszamy do auli im. T. Meissnera Akademii Morskiej (ul. Morska 81-87).  Początek – godz. 19.00.

Jubileusz uświetnią swoją obecnością: Gdyńska Orkiestra Kameralna Sinfonia Nordica oraz soliści Maria Hilla (sopran) i Rafał Samborski (bas).

Program koncertu jest niezwykle zróżnicowany. Chór oraz soliści wykonają przy akompaniamencie orkiestry kantatę D. Buxtehude Alles was ihr tut – utwór szczególny, a do tego po raz pierwszy wykonywany na Pomorzu. Chórzyści zaśpiewają również utwory a capella. Obok pieśni sakralnych, w programie znajdą się dzieła świeckie śpiewane w językach całego świata od koreańskiego, przez języki afrykańskie po francuski i angielski. Nie zabraknie też polskich akcentów muzycznych. Chór oraz orkiestrę poprowadzi dyrygent Karol Hilla.

Wstęp wolny.

Chór Akademii Morskiej powstał z inicjatywy studentów jesienią 2001 r. jako pierwszy chór akademicki w Gdyni. Uświetnia uczelniane uroczystości, a także reprezentuje i promuje Akademię oraz propaguje kulturę polską podczas licznych międzynarodowych tras koncertowych. Chór występował we Francji, Niemczech i Hiszpanii, a w tym roku także we Włoszech. Opiekę artystyczną sprawują Karol Hilla oraz Marcin Ciszewski.


Wielka premiera gdyńskiego Forda T

W sobotę (10 grudnia) o godz. 11.00 zapraszamy do Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji (Chylonia, ul. Żwirowa 2c) na uroczyste odsłonięcie Forda T – nowego nabytku, który przez prawie pół roku był restaurowany, by teraz z dumą prezentować odwiedzającym swoje oblicze – przypominające starą dorożkę… Zapraszamy szczególnie fotoreporterów!

W programie imprezy (godz. 11.00-13.00) liczne atrakcje. Muzeum przybyło ostatnio wiele nowych zabytków, zarówno samochodów, jak i motocykli, dlatego nie tylko dla jednego Forda warto przybyć. W sumie zobaczyć można ok. 200 odrestaurowanych z dbałością o najdrobniejszy szczegół pojazdów dumnie prezentujących się na urokliwej, brukowanej uliczce rodem z lat 20. XX wieku.

Wstęp w ramach biletu do muzeum: normalny – 7 zł, ulgowy – 3 zł (młodzież do lat 14). Przypominamy, by wypełnić i wrzucić do skrzynki w muzeum kupon konkursowy dołączony do biletu. Konkurs trwa do 29 lutego 2012 r., a zwycięzca, wybrany drogą losowania, zada szyku i wraz z rodziną przejedzie ulicami Gdyni zabytkowym Mercedesem z 1938 r. 


Dziewczyny też rysują!

Tea-tralna, Stowarzyszenie Arteria oraz Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” zapraszają w sobotę (10 grudnia) na prezentację efektów dwóch projektów, w których pierwsze skrzypce grają dziewczyny! Wieczór w gdyńskiej Tea-tralnej (Teatr Miejski, ul. Bema 26) rozpocznie się o godz. 20.32. 
W programie: prezentacja wizualek stworzonych przez młode vidżejki biorące udział w warsztatach „VIDEO!”, wernisaż wystawy komiksów stworzonych przez uczestniczki „Dziewczyny też rysują komiksy! 2”, prelekcja na temat komiksu kobiecego, aukcja prac komiksowych, czytelnia zinów, bitwa komiksowa i inne niespodzianki... Dodatkowo do spędzenia muzycznej nocy w teatrze zachęci kolektyw dj-ski:  Grall, Bonis (Adonis), Phil Smith.

Wstęp wolny.

„Dziewczyny też rysują komiksy!2” to druga edycja projektu, który jest odpowiedzią na mały udział kobiet w środowisku komiksowym w Polsce. W październiku i listopadzie 17 dziewcząt brało udział w warsztatach z tworzenia komiksów prowadzonych przez Jacka Frąsia, w warsztatach tworzenia zinów Asi Tomiak oraz w warsztatach drukowania metodą sitodruku. Efektami projektu są: wystawa komiksów uczestniczek, ziny komiksowe oraz torby z oryginalnymi nadrukami. www.dziewczynytezrysujakomiksy.blogspot.com

„VIDEO!” to nowatorski projekt edukacji artystycznej, łączący elementy rozwijania kreatywności i twórczej ekspresji ze zdobywaniem umiejętności społecznych. Ma on również na celu w atrakcyjny sposób wyrównywać szanse dziewcząt w zakresie korzystania w nowych technologii. Podczas warsztatów vidżejskich uczestniczki zdobywają konkretne umiejętności w zakresie tworzenia wizualizacji. Uczą się tworzenia animacji poklatkowych, obróbki i montażu wideo, miksowania obrazu z muzyką. Warsztaty prowadzi para młodych trójmiejskich vidżejów: Michał Magdziński i Agata Królak. siezrobivideo.blogspot.com; www.siezrobi.org

Prelekcja o komiksie kobiecym – Sylwia Kaźmierczak, autorka kultowej strony internetowej www.comixgrrrlz.pl , pomysłodawczyni antologii komiksów lesbijskich „Bostońskie małżeństwa”. Od lat zajmuje się komiksem i animuje scenę komiksową.


Animation Now! Festival

Do 11 grudnia trwa trzecia edycja Animation Now! Festival. W Gdyni publiczność może jeszcze obejrzeć m.in. pokazy animacji środkowoeuropejskiej w Klubie Filmowym (ul. Waszyngtona 1), a na zakończenie festiwalu – 11 grudnia w godz. 17.00-20.00 –  osobiście wyświetlić animowane obrazy w zabytkowym gmachu Banku Polskiego (róg ul. 10 Lutego i 3 Maja). Interaktywna instalacja zareaguje na ruch odwiedzających ten na co dzień niedostępny obiekt.

W programie wydarzeń festiwalu w Gdyni jeszcze:

10 grudnia

- godz. 14.00 – W środku Europy | Fest Anča Festiwal Filmów Animowanych (słow.) | 45' | Klub Filmowy | Gdynia
- godz. 15.00 – Filmy pełnometrażowe | Trzej Zbójcy (niem.) | b.o. | 75' | Klub Filmowy | Gdynia
- godz. 16.30 – Filmy pełnometrażowe | Chico i Rita (hiszp.) | 16+ | 94' | Klub Filmowy | Gdynia
- godz. 18.30 – Pokazy specjalne | Seks i pożądanie | 16+ | 90' | Klub Filmowy | Gdynia

11 grudnia

- godz. 14.00 – W środku Europy | Festiwal Filmów Animowanych Kecskemét (węg.) | 63' | Klub Filmowy | Gdynia
- godz. 15.30 – Pokazy specjalne | Świat Latającej Maszyny | b.o. | 74' | Klub Filmowy | Gdynia
- godz. 17.00 – Filmy pełnometrażowe | Koralina i tajemnicze drzwi (USA) | b.o. | 100' | Klub Filmowy | Gdynia
- godz. 17.00-20.00 – Sound & Vision | Zakończenie Festiwalu | Instalacja interaktywna Cast a Shadow | Zabytkowy Bank Polski | Gdynia

Na pokazy filmów pełnometrażowych w Klubie Filmowym obowiązują bilety w cenie: 5 zł. Na pozostałe wydarzenia wstęp wolny.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://animationnow.pl/ .


Teatr zajechał

W najbliższy weekend w Gdyni odbędą się trzy spektakle w ramach projektu „Teatr Zajechał”.  Przedstawienia przygotowała Sopocka Scena Off de BICZ.

„Teatr Zajechał” to projekt Ewy Ignaczak oraz Idy Bocian – prezentacja spektakli w miejscach nieteatralnych, oswojenie nowych przestrzeni i twórcze wyzwanie zarówno dla artystów, jak i widzów. Teatr zawita m.in. do filii miejskiej biblioteki i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Program na weekend:

10 grudnia – Dom Kultury „Bałtyk” – Witomino
-
godz. 18.00 – „Obywatelka EL” wg „Elektry” Sofoklesa – spektakl dla dorosłych;

11 grudnia – Klub Garnizonowy – Kinoteatr „Grom” – Oksywie- godz. 12.00 – „Królewna Sroka i świetlista kula” – spektakl dla dzieci;
- godz. 18.00 – „Obywatelka EL” wg „Elektry” Sofoklesa – spektakl dla dorosłych.


Rysunki Andrzeja Mleczki
W weekend (10-11 grudnia), w godz. 10.00-17.00, w Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) obejrzeć można wystawę rysunków Andrzeja Mleczki „Jest inaczej niż myślisz”, które w błyskotliwy sposób komentują polską współczesność.

Rodzina, praca, instytucje państwowe, podstawowe potrzeby, jak jedzenie i rozrywka – wszystko w naszym kraju ociera się o absurd. W tej nierównej wojnie z codziennością nie mamy szans na wygranie choćby bitwy. Dlaczego? Bo: wszystko „jest inaczej niż myślisz”. 

Andrzej Mleczko urodził się w 1949 r. w Tarnobrzegu. Studiował na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1971 r. zadebiutował na łamach tygodnika „Student”. Od tego czasu zajmuje się przede wszystkim rysunkiem satyrycznym, ale także plakatem, scenografią, grafiką oraz rysunkiem reklamowym. Jest autorem ponad dwudziestu tysięcy rysunków i ilustracji opublikowanych w kilkudziesięciu pismach i magazynach. Dotychczas zbiory jego prac ukazały się w 46 książkach i albumach. Twórczość artysty była prezentowana na 125 wystawach indywidualnych w kraju i 30 za granicą. W 1982 r. utworzył swoją Galerię Autorską w Krakowie przy ulicy Św. Jana 14. Galeria miała być tylko krótkotrwałym eksperymentem, ale w związku z dużym zainteresowaniem funkcjonuje do dzisiaj.

Wystawa czynna do 18 grudnia, od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-17.00. Cena biletów wstępu: normalny – 7zł, ulgowy – 4 zł. W piątki wstęp bezpłatny.


Charytatywny kiermasz

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni (ul. Kielecka 7) zaprasza w dwa najbliższe weekendy (10-11 i 17-18 grudnia), w godz. 10.00-15.00, na charytatywny kiermasz ozdób świątecznych.

Podczas kiermaszu będzie można zakupić świąteczne ozdoby, ręcznie malowane bombki, nietuzinkowe kartki, drobne prezenty i upominki.

Inicjatorem akcji jest Sylwia Chruścińska, studentka WSAiB w Gdyni i pełnomocnik Fundacji Zdrowia „ESCO”. Dochód ze sprzedanych ozdób przeznaczony zostanie na działalność fundacji, która zajmuje się wsparciem osób niepełnosprawnych – zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Stoisko kiermaszowe znajdować się będzie na I piętrze przy audytorium.
Giełda Kolekcjonerska

W niedzielę (11 grudnia), w godz. 10.00-14.00, w Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) odbędzie się ostatnia w tym roku Giełda Kolekcjonerska. To prawdziwa gratka dla kolekcjonerów różnych przedmiotów – monet, pocztówek, pucharów i wielu innych.

W Gdyni działa spore środowisko kolekcjonerów wszelkiej maści. Zbiory niektórych są bardziej okazalsze niż te muzealne. Pasjonaci założyli Gdyński Klub Kolekcjonerów, a giełda jest jego owocem.

Giełdy przeznaczone są dla wszystkich – wytrawnych kolekcjonerów, początkujących zbieraczy oraz miłośników staroci i przedmiotów z duszą.

Wstęp wolny.


Palcem po mapie - spotkanie dla dzieci

Ośrodek Badań Latynoamerykańskich zaprasza w niedzielę (11 grudnia) o godz. 12.30 do Caffe Anioł w Gdyni (ul. Kilińskiego 6) na ostatnie w tym roku spotkanie „Palcem po mapie”. 

Goście odwiedzą Kubę i dowiedzą się m.in. co można pić w upalny dzień, jeśli nie mamy soku ani gazowanego napoju, zobaczą egzotyczne miejsce do odrabiania lekcji i posłuchają historii o tym, skąd się wzięła na ziemi palma kokosowa. Na koniec Ośrodek Badań Latynoamerykańskich zaprosi wszystkie zebrane rodziny do gry w Domino.

Ośrodek Badań Latynoamerykańskich zaprasza rodziców z dziećmi w wieku 6-9 lat.
Wstęp bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: obl@obl.com.pl .

Daj dziecku szansę zainteresować się światem!


Recital Café Piosenka Żydowska

Centrum Kultury w Gdyni oraz Scena Studencka zapraszają w niedzielę (11 grudnia) o godz. 18.00 i 20.30 na „Recital Café Piosenka Żydowska” – do siedziby Centrum przy ul. Łowickiej 51.

W repertuarze śpiewanym w języku oryginalnym i polskim usłyszymy m.in. „Hava nagila”, „Miasteczko Bełz” czy „Bei mir”.

Wystąpią: Anna Duk - absolwentka Studium Wokalno - Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni, laureatka Festiwalu „Face to face” w Poznaniu; Karolina Żuk - absolwentka Studium Wokalno - Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni, wokalistka zespołu „Rzepczyno”; Dawid Wojtkiewicz - absolwent prawa, obecnie student Studium Wokalno - Aktorskiego im. D. Baduszkowej, laureat „Szansy na sukces” (repertuar Michała Bajora), Wojciech Ziółkowski - ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku. Akompaniament: Małgorzata Grőn - skrzypce; Piotr Zapadka - pianino; Leszek Muchowiecki - akordeon; Marcin Malinowski - klarnet.
Prowadzący: Krzysztof Dąbrowski.
Bilety: normalny - 20 zł i ulgowy - 10 zł do nabycia w Centrum Kultury w Gdyni (ul. Łowicka 51), Cafe Księgarnia Vademecum (ul. Świętojańska 5). Rezerwacja: tel. 58 664 73 77.

źródło:Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni