Moja Gdynia

Moja Gdynia

czwartek, 22 grudnia 2011

Po XV sesji Rady Niasta Gdyni

Dzisiaj (21 grudnia) odbyła się XV w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 21 uchwał, a wśród nich:

Budżet miasta na 2012 rok

- Radni jednogłośnie uchwalili budżet Miasta Gdyni na 2012 rok. Wynosi on po stronie:
- dochodów – 1 174 551 552 zł;
- wydatków – 1 306 564 183 zł;
- przychodów – 165 512 631 zł;
- rozchodów – 33 500 000 zł.

Budżet Miasta Gdyni na 2012 r. został zrównoważony na poziomie kwoty 1 340 064 183  zł.

Finansowanie poszczególnych działów w strukturze wydatków ogółem w budżecie w 2012 r. wygląda następująco: oświata i wychowanie (ok. 26%), transport i łączność (ok. 24%), działalność usługowa (ok. 12%), opieka społeczna (prawie 9%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (prawie 7%), administracja publiczna (ok. 6%). 

Budżet jest propozycją kontynuacji aktywności Miasta osiągniętej w 2011 r. Planowane wzrosty wartości działalności wynikają przede wszystkim z absorpcji środków finansowych związanych z zadaniami zakontraktowanymi w ramach programów UE. Współokreśla to zapotrzebowanie budżetu Miasta na środki pieniężne całościowo niezbędne do pokrycia deficytu budżetowego oraz obsługi zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Proponowany w projekcie kredyt w wysokości 90 mln zł, wobec planowanych spłat kredytów z poprzednich lat, nie zmieni zasadniczo poziomu zadłużenie Miasta. Wynosić on będzie odpowiednio: wskaźnik bieżącego zadłużenia budżetu – ok. 5% (wobec ustawowej granicy 15%) oraz wskaźnik długookresowego zadłużenia budżetu – niecałe 45% (wobec ustawowej granicy 60%).

Budżet Miasta Gdyni na 2012 r. jest propozycją finansowania zrównoważonego rozwoju Gminy. Dzięki środkom unijnym będzie też budżetem proinwestycyjnym, przy zachowaniu realizacji całości dotąd wykonywanych zadań społeczno-gospodarczych Miasta. Na inwestycje, wśród których jest m.in. kolejny etap rozwoju Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Miasto przeznaczy kwotę 341 mln zł, czyli niemal 30% wydatków.

Pomnik Józefa Piłsudskiego

- Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację pomnika Józefa Piłsudskiego.

Radni wyrazili zgodę na lokalizację pomnika Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa, Marszałka Polski, Honorowego Obywatela Miasta Gdyni – w strefie alei Marszałka Piłsudskiego, na obecnym Skwerze Plymouth.

Z wnioskiem o wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego zwrócił się do Rady Miasta Gdyni Oddział Pomorski Związku Piłsudczyków.

Marszałek Piłsudski został już w Gdyni uhonorowany przywróceniem przedwojennej nazwy „Aleja Marszałka Piłsudskiego” ulicy, przy której znajduje się siedziba Rady i Prezydenta Miasta, nadaniem imienia Marszałka IX Liceum Ogólnokształcącemu oraz umieszczeniem na budynku magistratu pamiątkowej tablicy. Marszałek miał przed wojną swój pomnik w Gdyni, który został zniszczony przez okupanta.
           
Przewodniczącym Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego jest prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Uchwały planistyczne

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczyki i Grabówek, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego.

Zmiany mają związek z zapisami planu nieadekwatnymi do istniejącego w sąsiedztwie zagospodarowania, a także zasadnością zaktualizowania zapisów planu w zakresie przeznaczenia oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże, tzw. osiedla Kaczy Dół oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego.

Granice obszary przebiegają: od północy – wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Płk. Dąbka; od wschodu – wzdłuż wschodniej granicy terenu szkół przy ul. Płk. S. Dąbka 207, wzdłuż granicy terenu parkowego w rejonie ul. Piekarskiej, wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Białowieskiej, dalej granicą zabudowy przy ul. Robotniczej, wzdłuż ul. Krawieckiej, następnie na południe do ul. Adm. J. Unruga obejmując teren przedszkola przy ul. Krawieckiej 35; od południa – ul. Adm. J. Unruga; od zachodu – wzdłuż linii rozgraniczającej ul. E. Kwiatkowskiego.

Obszar objęty planem położony jest w strefie miejskiej. W zakresie przeznaczenia terenów studium wskazuje:
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (głównie w obszarze osiedla „Kaczy Dół”);
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (w północnej i północno-zachodniej części planu);
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2 (w południowej części planu);
- tereny usług publicznych – oświaty;
- teren cmentarza (w południowo-zachodniej części planu);
- ulicę lokalną (ul. Cechową).

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2012-2016

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2012-2016.

Program obejmuje m.in.: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne, analizę potrzeb remontowych wynikającą ze stanu technicznego zasobów, planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej, zasady zarządzania lokalami, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków w zasobie mieszkaniowym w kolejnych latach.

Aktualny zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni tworzą 6333 lokale komunalne: 4289 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych; 1499 lokali mieszkalnych w budynkach gminnych, w tym 10 lokali kryzysowych, 4 mieszkania chronione oraz 29 mieszkań w budynkach oświatowych; 104 lokale mieszkalne w 29 innych budynkach mieszkalnych; 441 lokali socjalnych.

Program zakłada konieczność tworzenia i powiększania zasobu mieszkaniowego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych pozostających w niedostatku, posiadających niskie dochody, wykwaterowanych z budynków do rozbiórki.

Planowane nakłady finansowe na remonty i modernizacje budynków komunalnych wyniosą: w 2012 r. – 3,85 mln zł, 2013 r. – 4,25 mln zł, 2014 r. – 4,7 mln zł, 2015 r. – 4,7 mln zł, 2016 r. – 4,8 mln zł.

Program ustala zasady polityki czynszowej obowiązujące w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Gdyni, zmierzające do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego z dochodami z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych. Działania, jakie podejmuje Gmina Miasta Gdynia w zakresie polityki czynszowej, zmierzają do utrzymania zasobu mieszkaniowego we właściwym stanie technicznym oraz sanitarno-porządkowym.

Stawki czynszu najmu za 1m2 dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni ustala Prezydent Miasta Gdyni w drodze zarządzania na podstawie postanowień uchwały, mając na względzie wydatki związane z utrzymaniem lokalu.

Wartość użytkowa lokali mieszkalnych zależy od: położenia budynku, położenia lokalu w budynku, wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu, ogólny stan techniczny budynku. Dla poszczególnych lokali ustalono siedem kategorii mieszkań, dla których wyznaczono punkty pomocnicze. Ich suma wyznacza daną kategorię mieszkania oraz odpowiadającą jej stawkę czynszu najmu lokalu za 1m2 powierzchni użytkowej.

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego celem jest ograniczenie zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich  bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązuje samorządy powiatów i gmin do opracowania lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego.

Głównymi celami gminnego programu są: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym (upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu; zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zwiększenie integracji społecznej osób) oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym (upowszechnienie środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej; upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2012 r.

Program przedstawia planowane, sukcesywnie realizowane działania zapewniające osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest ograniczenie spożycia alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych. Proponowane w programie działania tworzą system wszechstronnej pomocy na różnych etapach zagrożenia. Adresowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

Głównym celem gminnego programu jest ograniczanie spożycia alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych. Jego realizacja następuje w trzech obszarach działania: profilaktyka (rozwijanie zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej obejmującego środowisko szkolne, rodzinne, społeczność lokalną; podnoszenie poziomu wiedzy o degradacji, którą powoduje szkodliwe i niebezpieczne spożywanie alkoholu; promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości; zapobieganie występowaniu i zmniejszenie szkód, które występują w życiu młodych ludzi w związku z używaniem przez nich alkoholu i innych substancji psychoaktywnych), leczenie, rehabilitacja oraz ograniczanie szkód zdrowotnych (systematyczne podnoszenie poziomu opieki nad stanem zdrowia somatycznego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin – dorosłych i dzieci), badania, monitoring i ewaluacja (doskonalenie systemu informacji i monitorowania niezbędnego do prowadzenia skutecznej polityki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi; ocena stanu zagrożenia problemami alkoholowymi na terenie miasta).

Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

- Radni przyjęli „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)” oraz Raport z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM.

Dokument prezentuje powiązane ze sobą przedsięwzięcia miejskie, których realizacja ma na celu doprowadzenie do trwałej poprawy środowiskowych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań dla życia mieszkańców i inwestowania przedsiębiorców w wyznaczonym obszarze Gdyni.

ZIPROM został opracowany w oparciu o wizję strategicznego rozwoju oraz wybrane cele określone w Strategii Rozwoju Gdyni 2003-2013 na potrzeby realizacji planowanych na terenie Gdyni inwestycji z udziałem środków europejskich w ramach inicjatywy JESSICA. Instrument inżynierii finansowej przygotowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umożliwia wykorzystanie części finansowania ze środków unijnych w postaci zwrotnych inwestycji (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniających się do wzrostu ich atrakcyjności.

Z analizy uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych, dziedzictwa kulturowego, infrastruktury technicznej i sytuacji społeczno-gospodarczej Gdyni wynikają następujące potrzeby, wymagające podjęcia pilnych działań:
- utworzenie kompleksu instytucji kultury kreującego wysokiej jakości przestrzeń publiczną o funkcjach kulturalnych, kulturotwórczych i edukacyjnych w reprezentacyjnej dzielnicy Śródmieście;
- elastyczne dostosowanie się do wymogów rynku turystycznego, w tym turystyki biznesowej poprzez podniesienie jakości oferty kulturalnej i noclegowej;
- przeprowadzenie procesu rewitalizacji obszaru po byłej Stoczni Gdynia poprzez kompleksową przebudowę i przystosowanie do nowych uwarunkowań infrastruktury publicznej oraz modernizację zniszczonej zabudowy, co posłuży aktywizacji ekonomicznej działalności już funkcjonujących tam inwestorów oraz wygenerowaniu nowych funkcji ekonomicznych na bazie zrewitalizowanych obiektów kubaturowych (dawna kotłownia);
- dzielnica Chwarzno – Wiczlino, w związku z rozwojem przestrzennym oraz dynamicznym wzrostem liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wymaga rozwoju usług i handlu, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą oraz zwiększania liczby miejsc w placówkach przedszkolnych.

W ramach ZIPROM na terenie Gdyni zaplanowano następujące projekty finansowane przez Gminę i komercyjne:
- budowa Forum Kultury;
- rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1;
- rozbudowa i nadbudowa budynku Hotelu Kaszubskiego przy ul. Sędzickiego 13;
- Bałtycki Park Przemysłowy w Gdyni (BPPG) – rewitalizacja terenów postoczniowych na obszarze dawnej Stoczni Gdynia S.A. – etap I i II;
- budowa obiektu usługowego z częścią handlową na terenie Gdyni Zachód przy ul. Staniszewskiego;
- budowa zespołu usługowo-handlowego na terenie Gdyni Zachód przy ul. Kamrowskiego.

Projekt dokumentu ZIPROM był poddany konsultacjom społecznym, które miały charakter publiczny. Udział w nich mogli wziąć wszyscy zainteresowani gdynianie. Projekt przekazany został także do konsultacji radom dzielnic, na terenie których planowane są przedsięwzięcia przewidziane w dokumencie, tj. dzielnic Śródmieście, Kamienna Góra i Chwarzno-Wiczlino. Ponadto dokument przesłano do członków Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.

Z treścią projektów uchwał można zapoznać się na stronie internetowej:źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz